Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr
z 2014r. poz.518 z dnia 2 kwietnia 2014r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

Działka nr 27/4 o pow. 0,2100 ha, zapisanej w KW OP1G/00021223/9, obręb Księże-Pole. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca 2011 r. poniższy teren położony  na obszarze sołectwa Księże-Pole obejmujący działkę nr 27/4 oznaczony symbolem 10 KP-ZLI   stanowi tereny lasów i zadrzewień. Dopuszcza się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej , wody stojące i płynące, ścieżki piesze, rowerowe, parkingi leśne, urządzenia turystyczne uwzględnione w  planie zadrzewienia lasu.

Wartość nieruchomości 6 176,00zł. Sprzedaż w formie przetargu nieograniczonego.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Z dniem 29 września  2014 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  08  września  2014 r. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

 

 • Opublikował: Aleksandra Śliwińska, data publikacji: 22-08-2014 11:30
 • Modyfikował: Aleksandra Śliwińska, data modyfikacji: 22-08-2014 11:37
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 22-08-2014
 • Ilość wyświetleń: 992
 • Link do strony: http://baborow.pl/1849/informacja_o_wywieszeniu_obwieszczenia_nieruchomosci_przeznaczonej_do_sprzedazy.html
 • Opublikował: Aleksandra Śliwińska, data publikacji: 22-08-2014 11:30
 • Modyfikował: Aleksandra Śliwińska, data modyfikacji: 22-08-2014 11:37
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 22-08-2014
 • Ilość wyświetleń: 992
 • Link do strony: http://baborow.pl/1849/informacja_o_wywieszeniu_obwieszczenia_nieruchomosci_przeznaczonej_do_sprzedazy.html
 • Data publikacji: 22-08-2014 11:30 przez: Aleksandra Śliwińska
 • Data modyfikacji: 22-08-2014 11:37 przez: Aleksandra Śliwińska
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 22-08-2014
 • Ilość wyświetleń: 992
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  22-08-2014, godz. 11:37:14
  Modyfikacja strony przez: Aleksandra Śliwińska
 •  
  22-08-2014, godz. 11:30:26
  Modyfikacja strony przez: Aleksandra Śliwińska
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl