Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

ZARZĄDZENIE NR OW-41-11 BURMISTRZA GMINY BABORÓW Z DNIA 05 SIERPNIA 2011 r.

  Zarządzenie Nr OW-41/11
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 05 sierpnia  2011 r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonychna bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.
Na podstawie art. 114  ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112, nr 26, poz. 134, nr 94, poz. 550, nr 102, poz. 588, nr 134, poz. 777 i nr 147, poz. 881)
zarządza się, co następuje:


§ 1.


Miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych są:
1. na terenie miasta Baborów :
1) słup ogłoszeniowy - ul. Świerczewskiego
2) tablice ogłoszeniowe:
- ul. Dąbrowszczaków – budynek byłego Urzędu,
- ul. Kościuszki – obok przychodni zdrowia
- Rynek – parking obok pawilonu handlowego ROLDOM
2. w sołectwach Gminy Baborów – sołeckie  tablice informacyjne.


§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej Gminy Baborów.


BURMISTRZ
Elżbieta KielskaOpublikował(a):  Data publikacji: 11-08-2011 16:04