Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej

 

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCEGO

RADY  MIEJSKIEJ  W BABOROWIE

 

w dniu 30 września 2014 r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  XXXIX sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

 

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty - projekt uchwały druk nr 383/14
 2. zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Baborów w ramach pomocy de minimis- projekt uchwały druk nr 384/14
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty - projekt uchwały druk nr 385/14
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - projekt druk nr 386/14
 5.  powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego- projekt druk nr 387/14
 6. przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Baborów na lata 2014-2020- projekt druk nr 388/14
 7. zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego wyznaczenia aglomeracji „Baborów” i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Baborów- Sułków” - projekt druk nr 389/14
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości- projekt druk nr 390/14
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości- projekt druk nr 391/14
 10. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości- projekt druk nr 392/14
 11. rozpatrzenia skargi mieszkańców budynku przy ul. Dąbrowszczaków 29 w Baborowie na Burmistrza Gminy Baborów - projekt druk nr 393/14
 12. rozpatrzenia skargi Doroty Cebula na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie - projekt druk nr 394/14
 13. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2014 rok- projekt druk nr 395/14
 14. zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 396/14

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie  międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym. 

6. Zapytania, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.     

                                                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                  Krystian Dolipski

 

Baborów, dnia 22 września 2014 r

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 24-09-2014 09:54