BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 ,poz. 518, z póź. zm.) oraz  § 3 ust.1  Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późń. zm.)

OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż   działki nr 27/4 o pow. 0,2100 ha, zapisanej w KW OP1G/00021223/9, obręb Księże-Pole. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca 2011 r. poniższy teren obejmujący działkę nr 27/4 oznaczony symbolem 10 KP-ZLI   stanowi tereny lasów i zadrzewień. Dopuszcza się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej , wody stojące i płynące, ścieżki piesze, rowerowe, parkingi leśne, urządzenia turystyczne uwzględnione w  planie zadrzewienia lasu. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6 176,00 zł. Wadium wynosi 620 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu  29  października   2014 r. o godz. 9:00   w sali konferencyjnej  na    I piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium   na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia  24 października  2014 roku. Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 

 

 • Opublikował: Aleksandra Śliwińska, data publikacji: 30-09-2014 08:53
 • Modyfikował: Aleksandra Śliwińska, data modyfikacji: 30-09-2014 08:53
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 30-09-2014
 • Ilość wyświetleń: 1155
 • Link do strony: http://baborow.pl/1883/burmistrz_gminy_baborow_oglasza_i_ustny_przetarg_nieograniczony.html
 • Opublikował: Aleksandra Śliwińska, data publikacji: 30-09-2014 08:53
 • Modyfikował: Aleksandra Śliwińska, data modyfikacji: 30-09-2014 08:53
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 30-09-2014
 • Ilość wyświetleń: 1155
 • Link do strony: http://baborow.pl/1883/burmistrz_gminy_baborow_oglasza_i_ustny_przetarg_nieograniczony.html
 • Data publikacji: 30-09-2014 08:53 przez: Aleksandra Śliwińska
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 30-09-2014
 • Ilość wyświetleń: 1155
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  30-09-2014, godz. 08:53:29
  Modyfikacja strony przez: Aleksandra Śliwińska
 •  
  30-09-2014, godz. 08:53:29
  Modyfikacja strony przez: Aleksandra Śliwińska
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl