Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WYBORY
DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

  2. zaliczeniu do I grupy inwalidów,

  3. zaliczeniu do II grupy inwalidów.

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do Urzędu Miejskiego w Baborowie ( parter, pokój nr 6, tel 77 4036979, fax. 77 4036928 adres e-mail: ) do dnia 19 września 2011 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. nazwisko i imię (imiona),

  2. imię ojca,

  3. datę urodzenia,

  4. numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego,

  5. oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w Gminie Baborów,

  6. oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,

  7. wskazanie stałego adresu zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może żądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Wyborca, który do 19 września 2011 r. zgłosi prawidłowo zamiar głosowania korespondencyjnego otrzyma z Urzędu Miejskim w Baborowie wyłącznie do rąk własnych pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

Opublikował(a):  Data publikacji: 05-09-2011 07:47