Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCEGO

RADY  MIEJSKIEJ  W BABOROWIE

 

w dniu 06 listopada 2014 r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  XL sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

 

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającym na jej terenie na lata 2015-2016”- projekt uchwały druk nr 397/14
 2. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2014 rok- projekt uchwały druk nr 398/14,
 3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 399/14,
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości- projekt uchwały druk nr 400/14,
 5. określenia zasad i trybu oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 401/14,
 6. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Baborów- projekt uchwały druk    nr 402/14,
 7. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Baborów- projekt uchwały druk    nr 403/14,
 8. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Baborów- projekt uchwały druk    nr 404/14,
 9. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Baborów- projekt uchwały druk    nr 405/14,
 10. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Baborów- projekt uchwały druk    nr 406/14,
 11. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Baborów- projekt uchwały druk    nr 407/14,
 12. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Baborów- projekt uchwały druk    nr 408/14,

4.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie   międzysesyjnym,  

6. Zapytania, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.     

                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                       Krystian Dolipski

 

Baborów, dnia 30 października 2014 r

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 30-10-2014 10:48