Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny na ul. Rynek

Baborów, dnia 7 listopada 2014 roku

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr z 2014r. poz.518 z dnia 2 kwietnia 2014r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

Lokal mieszkalny dla najemcy o powierzchni 52,00 mw budynku położonym w Baborowie przy ul. Rynek 5 m. 5

Na układ funkcjonalny lokalu składają się: „ślepa” kuchnia, dwa pokoje, przedpokój, łazienka z wc. Do lokalu przynależą pomieszczenia w postaci piwnicy  o powierzchni użytkowej 1,60 m2, strychu o powierzchni użytkowej 4,50 m2, pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej 0,60 m2. Lokal usytuowany jest w budynku zlokalizowanym na działce 1435/2 o pow. 0,1287 ha zapisanej  w KW OP1G/00037270/8.

Cena lokalu z udziałem w prawie własności nieruchomości oraz kosztami przystosowania nieruchomości do sprzedaży wynosi 46 307,36 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów  uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. obszar obejmujący działkę nr 1435/2, oznaczony symbolem 7-MWUI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych.                 

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Z dniem 22 grudnia 2014 , upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do 28 listopada 2014 r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na łamach gazety lokalnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 07-11-2014 12:52