Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny na ul. Moniuszki

Baborów, dnia 7 listopada 2014 roku

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr z 2014r. poz.518 z dnia 2 kwietnia 2014r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

Lokal mieszkalny dla najemcy o powierzchni 56,80 m2   w budynku położonym w Baborowie przy ul. Moniuszki 3/6.

Na układ funkcjonalny lokalu składają się: „przechodnia” kuchnia, jeden pokój ”przechodni”, dwa przedpokoje, łazienka oraz wc. Lokal usytuowany jest w budynku zlokalizowanym na działce 528/1   o pow. 0,0927 ha zapisanej  w KW OP1G/00029554/4.

Cena lokalu z udziałem w prawie własności nieruchomości oraz kosztami przystosowania nieruchomości do sprzedaży wynosi 58 580,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów  uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r.  obszar obejmujący działkę nr 528/1, oznaczony symbolem 20-MWII, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Z dniem 22 grudnia 2014, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do 28 listopada 2014 r. w biuletynie informaji publicznej Gminy Baborów oraz na łamach gazety lokalnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 07-11-2014 13:11