Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 ,poz. 518, z póź. zm.), § 3 ust.1  Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późń. zm.)

Ogłasza w dniu 4 grudnia 2014r.

 

OGŁASZA II  USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż   działki nr 27/4 o pow. 0,2100 ha, zapisanej w KW OP1G/00021223/9, obręb Księże-Pole. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca 2011 r. poniższy teren obejmujący działkę nr 27/4 oznaczony symbolem 10 KP-ZLI   stanowi tereny lasów i zadrzewień. Dopuszcza się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej , wody stojące i płynące, ścieżki piesze, rowerowe, parkingi leśne, urządzenia turystyczne uwzględnione w  planie zadrzewienia lasu. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.000,00 zł. Wadium wynosi  400 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu  7 stycznia 2015 roku o godz. 9:00   w sali konferencyjnej  na    I piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium   na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia  31 grudnia   2014 roku. Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

 

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 16-12-2014 09:28
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 16-12-2014 09:30