Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Opolu II
z dnia 20 stycznia 2011 r.


w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Baborowie, zarządzonych na dzień 6 marca 2011 r.


Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) 
postanawiam, co następuje:

§ 1

Powołuję Miejską Komisję Wyborczą w Baborowie, w składzie określonym jak niżej:
1.    Karolina CZAK
2.    Lidia HOŃCZAK
3.    Janusz PRUSZOWSKI
4.    Krzysztof PYTEL
5.    Alicja RATUŚ
6.    Maria WOŹNIAK
7.    Radosław WOŹNIAK

§ 2

Upoważniam Burmistrza Baborowa do zwołania pierwszego posiedzenia Komisji.

§ 3

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.KOMISARZ WYBORCZY

/ - / Paweł Mehl

Opublikował(a):  Data publikacji: 21-01-2011 22:32