Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

O B W I E S Z C Z E N I E PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCEGO

RADY  MIEJSKIEJ  W BABOROWIE

w dniu 11 lutego 2015 r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  IV sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu       usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  w Opolu w roku 2015.
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
 6. wydzierżawienia  nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenie zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony
 7. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony
 8. określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego niebędącego własnością Gminy w podróży służbowej radnego
 9. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
 10. dofinansowania zadania „Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach”
 11. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2015r.
 12. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 13. określenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baborów
 14. zarządzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Baborów

4. Zatwierdzenie planów pracy  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  oraz Komisji  

    Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM na 2015r.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie    

    międzysesyjnym,

6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym,  

7. Zapytania, wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.     

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                               Krzysztof Tokarz

 

Baborów, dnia 4 lutego 2015 r

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 05-02-2015 08:13
Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 05-02-2015 08:13