Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

w sprawie odwołania członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Uchwała Nr 6
Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie

z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie odwołania członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Na podstawie § 12 ust 1 pkt 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 roku w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy ( Monitor Polski Nr 61, poz.641 i Nr 68, poz.701, z 2007 r. Nr 5, poz.67 oraz z 2010 r. Nr 68, poz.857 i Nr 73, poz.928)

Miejska Komisja Wyborcza w Baborowie, uchwala, co następuje:

§ 1.


W związku z powołaniem do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Baborowie liczby członków przekraczającej minimalną ilość określoną w art. 18 ust. 2 b ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) odwołuje się ze składu komisji:

  1. Pana Eugeniusza Wagę

  1. Pana Tomasza Krupę

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                     Przewodniczący
                                                                                                                  Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                                                                                               Krzysztof Pytel

Opublikował(a):  Data publikacji: 28-02-2011 17:25