Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Terminy zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rad sołeckich w sołectwie Sułków, Tłustomosty, Czerwonków, Księże Pole, Boguchwałów

Zarządzenie  Nr OW - 24/15

Burmistrza Gminy Baborów

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia terminu zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rad sołeckich w sołectwie Sułków, Tłustomosty, Czerwonków, Księże Pole, Boguchwałów.

Na podstawie przepisu art. 35  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz § 1 ust. 2 Uchwały Nr IV-33/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 lutego 2015r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Zwołuję zebranie wiejskie w celu  przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rad sołeckich w następujących terminach:
 1. Sołectwo Boguchwałów – 16 marca 2015r. o godz. 1800 w świetlicy wiejskiej;
 2. Sołectwo Sułków  – 17 marca 2015r. o godz. 1800  w świetlicy wielskiej;
 3. Sołectwo Księże Pole  – 23 marca 2015r. o godz. 1900 w świetlicy wiejskiej;
 4. Sołectwo Tłustomosty  – 26 marca 2015r. o godz. 1800 w świetlicy wiejskiej;
 5. Sołectwo Czerwonków – 25 marca 2015r. o godz. 1800 w świetlicy wiejskiej.
 1. Ustalam następujący porządek zebrania wiejskiego:
 1. Przedstawienie przez Sołtysa sprawozdania z działalności sołectwa w minionej   kadencji;
 2. Wybór Sołtysa;
 3. Wybór Rady Sołeckiej;
 4. Sprawy bieżące.

§ 2.

Termin i miejsce zebrań o których mowa w § 1 podaje do publicznej wiadomości na stronie Gminy Baborów,  na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz w miejscach publicznych na terenie sołectw jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie.

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 03-03-2015 08:03
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 03-03-2015 08:03