WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz.518) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości :

- Działki : nr 15 o pow.0,2440 ha, nr 170/13 o pow. 0,0581, 172/14 o pow. 0,0968 ha położone w Dzielowie  zapisane  w Księdze Wieczystej  Nr OP1G/00021232/5z przeznaczeniem na cele rolnicze.  

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres 3 lat.

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. obszar działek zlokalizowany
w granicach  administracyjnych  sołectwa Dzielów stanowi oznaczony jest symbolem 4 DL-ZLI i stanowi tereny lasów i zadrzewień.

Czynsz dzierżawny wynosi łącznie 65,00 zł. zł. rocznie, płatny do 30 września  danego roku.

Nieruchomość nie jest obciążona  prawem rzeczowym.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiej  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 8 kwietnia 2015r. oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Po okresie wywieszenia zostanie zawarta umowy  dzierżawy na w/w nieruchomość.

 

 

                                                                                               Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                                       Elżbieta Kielska                          

             

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 18-03-2015 11:47
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 18-03-2015
 • Ilość wyświetleń: 894
 • Link do strony: http://baborow.pl/2053/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_na_terenie_gminy_baborow.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 18-03-2015 11:47
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 18-03-2015
 • Ilość wyświetleń: 894
 • Link do strony: http://baborow.pl/2053/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_na_terenie_gminy_baborow.html
 • Data publikacji: 18-03-2015 11:47 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 18-03-2015
 • Ilość wyświetleń: 894
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl