Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działka 632/19 w Baborowie

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 782) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy działkę o pow. 0,8949 ha położoną w Baborowie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka  nr 632/19  zapisaną w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021743/0 jako rola kl. II i tereny przeznaczone pod zabudowę  z przeznaczeniem na uprawy rolne.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. Obecnie działka jest dzierżawiona na czas określony tj. do 30 września 2015r.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX- 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r, poniższy teren obejmujący działkę 632/19  oznaczony  symbolem 6-UP,UKII ma przeznaczenie :teren zabudowy usługowej obejmującej usługi publiczne i komercyjne. Oprócz w/w usług  na terenie o symbolu 6-UP, UKII mogą być realizowane usługi z zakresu zasad i kształtowania ładu przestrzennego.


Czynsz dzierżawny wynosi dla działki nr  632/19  –  224,00 zł brutto rocznie,  płatny do
30 września  danego roku.

Nieruchomość nie jest obciążona  prawem rzeczowym.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 3 września 2015r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Po okresie wywieszenia zostanie zawarta umowa  dzierżawy  lub ogłoszony przetarg na w/w nieruchomość. 

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska

 

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 13-08-2015 08:21
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 13-08-2015 08:26
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 13-08-2015
 • Ilość wyświetleń: 1199
 • Link do strony: http://baborow.pl/2239/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_dzialka_63219_w_baborowie.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 13-08-2015 08:21
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 13-08-2015 08:26
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 13-08-2015
 • Ilość wyświetleń: 1199
 • Link do strony: http://baborow.pl/2239/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_dzialka_63219_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 13-08-2015 08:21 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 13-08-2015 08:26 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 13-08-2015
 • Ilość wyświetleń: 1199
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  13-08-2015, godz. 08:26:13
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  13-08-2015, godz. 08:25:51
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  13-08-2015, godz. 08:23:09
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  13-08-2015, godz. 08:21:53
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl