Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 422/5 w Rakowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.782 z dnia 7 maja 2015r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

 - działka nr 422/5 o pow. 0.0061 ha,  obręb Raków, KW OP1G/00021229/1. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca 2011 r. teren położony  na obszarze sołectwa Raków  obejmujący działkę nr 422/5 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 422/5 oznaczony symbolem 10 RA-MNUI stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej.

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na zagospodarowanie nieruchomości przyległej na rzecz właściciela sąsiedniej nieruchomości.

 Wartość nieruchomości 5.804,00 zł.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Z dniem 21 października 2015 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 30 września 2015 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

                                   

                                                                                                        Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                                            mgr Elżbieta Kielska

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 09-09-2015 12:09
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 09-09-2015
 • Ilość wyświetleń: 882
 • Link do strony: http://baborow.pl/2264/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazydzialka_nr_4225_w_rakowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 09-09-2015 12:09
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 09-09-2015
 • Ilość wyświetleń: 882
 • Link do strony: http://baborow.pl/2264/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazydzialka_nr_4225_w_rakowie.html
 • Data publikacji: 09-09-2015 12:09 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 09-09-2015
 • Ilość wyświetleń: 882
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl