Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta i Gminy Baborów- część działki nr 817/42 o pow. 0,0015 ha.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 782) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy część działki nr 817/12 o pow. 0,0015 ha   położonej w Baborowie przy ul.Stawowej, zapisanej w KW Nr OP1G/00025683/0 oznaczonej w ewidencji gruntów  jako droga z przeznaczeniem pod garaż.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Czynsz dzierżawny wynosi dla części działki nr  817/12  –  7,50  zł brutto miesięcznie, 

Obszar obejmujący działkę nr 817/12 w miejscowości Baborów oznaczony symbolem

1-MNIII, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

 1. Dopuszcza się:
 1. biura, gabinety,
 2. usługi sportu i rekreacji,
 3. usługi handlu, gastronomii, rzemiosła służące obsłudze funkcji mieszkaniowej,
 4. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 5. ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,
 6. zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji,
 7. budynki gospodarcze, garaże.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonym prawem rzeczowym, nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nimi i nie  są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę
o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeńw siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 2 listopada 2015r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Po okresie wywieszenia zostanie zawarta umowa  dzierżawy  lub ogłoszony przetarg na w/w nieruchomości.    

                                                                                                                                             Burmistrz Gminy Baborów

mgr Elżbieta Kielska

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                              

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 12-10-2015 10:22
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 12-10-2015 16:59
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 12-10-2015
 • Ilość wyświetleń: 814
 • Link do strony: http://baborow.pl/2302/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_na_terenie_miasta_i_gminy_baborow_czesc_dzialki_nr_81742_o_pow_00015_ha.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 12-10-2015 10:22
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 12-10-2015 16:59
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 12-10-2015
 • Ilość wyświetleń: 814
 • Link do strony: http://baborow.pl/2302/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_na_terenie_miasta_i_gminy_baborow_czesc_dzialki_nr_81742_o_pow_00015_ha.html
 • Data publikacji: 12-10-2015 10:22 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 12-10-2015 16:59 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 12-10-2015
 • Ilość wyświetleń: 814
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  12-10-2015, godz. 16:59:31
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  12-10-2015, godz. 10:51:52
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  12-10-2015, godz. 10:48:54
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  12-10-2015, godz. 10:47:45
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  12-10-2015, godz. 10:40:34
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  12-10-2015, godz. 10:23:29
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  12-10-2015, godz. 10:22:12
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl