Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1191 w Baborowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1774 z dnia 30 października 2015r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

 - nieruchomość gruntowa niezabudowana, użytkowana jako grunt orny, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1191 o pow. 0.0500 ha, obręb Baborów, KW OP1G/00021222/2. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca 2011 r. teren położony  na obszarze miasta Baborów  obejmujący działkę nr 1191 oznaczony symbolem 15 BA-RI  stanowi tereny rolnicze, grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

 Wartość nieruchomości 2 015,00 zł.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Z dniem 4 stycznia 2016 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  14 grudnia 2015 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

 

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 23-11-2015 10:18
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 23-11-2015
 • Ilość wyświetleń: 713
 • Link do strony: http://baborow.pl/2357/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazydzialka_nr_1191_w_baborowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 23-11-2015 10:18
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 23-11-2015
 • Ilość wyświetleń: 713
 • Link do strony: http://baborow.pl/2357/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazydzialka_nr_1191_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 23-11-2015 10:18 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 23-11-2015
 • Ilość wyświetleń: 713
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl