Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 387/2 w Czerwonkowie

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r.,poz. 1774 z dnia 30 października 2015r.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r. )

 w dniu 12 stycznia 2016 r.

OGŁASZA I  USTNY PRZETARG OGRANICZONY

na sprzedaż działki nr 387/2 o pow. 0,0900 ha, zapisanej w KW OP1G/00021231/8, obręb Czerwonków. Wg ewidencji gruntów działka nr 387/2 stanowi drogi (dr). Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca drogę. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. teren obejmujący działkę nr 387/2 oznaczony symbolem 5CZ-RI stanowi tereny rolnicze, grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 880,00 zł. Wadium wynosi  490,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 15 lutego 2016 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie. Z uwagi na fakt, iż nieruchomość stanowi drogę dojazdową do pól, przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich:

- działki nr 150;

- działki nr 116/3.

 Warunkiem uczestnictwa w przetargu  jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w Urzędzie Miejskim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  wpłacenie  wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz.13.00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr  05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 10 lutego 2016 r.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 11 lutego 2016 r. Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

                                                                                                      Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                                         mgr Elżbieta Kielska

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 12-01-2016 13:46
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 12-01-2016
 • Ilość wyświetleń: 641
 • Link do strony: http://baborow.pl/2408/ogloszenie_o_i_przetargu_ustnym_ograniczonymdzialka_nr_3872_w_czerwonkowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 12-01-2016 13:46
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 12-01-2016
 • Ilość wyświetleń: 641
 • Link do strony: http://baborow.pl/2408/ogloszenie_o_i_przetargu_ustnym_ograniczonymdzialka_nr_3872_w_czerwonkowie.html
 • Data publikacji: 12-01-2016 13:46 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 12-01-2016
 • Ilość wyświetleń: 641
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl