Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 463 w Suchej Psinie

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r.,poz. 1774 z dnia 30 października 2015r.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r. )

 w dniu 12 stycznia 2016 r.

OGŁASZA I  USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki nr 463 o pow. 0,3900 ha, zapisanej w KW OP1G/00021228/4, obręb Sucha Psina. Wg ewidencji gruntów działka nr 463 stanowi grunty orne (RIIIa). Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca grunt orny. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. teren obejmujący działkę nr 463 oznaczony symbolem 7 SP-RI stanowi tereny rolnicze, grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 23 280,00 zł. Wadium wynosi  2 330,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 15 lutego 2016 roku o godz. 9:30 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. 13:00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 10 lutego 2016 roku. Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

                                                                                                 Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                                      mgr Elżbieta Kielska

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 12-01-2016 13:59
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 12-01-2016
 • Ilość wyświetleń: 602
 • Link do strony: http://baborow.pl/2410/ogloszenie_o_i_przetargu_ustnym_nieograniczonymdzialka_nr_463_w_suchej_psinie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 12-01-2016 13:59
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 12-01-2016
 • Ilość wyświetleń: 602
 • Link do strony: http://baborow.pl/2410/ogloszenie_o_i_przetargu_ustnym_nieograniczonymdzialka_nr_463_w_suchej_psinie.html
 • Data publikacji: 12-01-2016 13:59 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 12-01-2016
 • Ilość wyświetleń: 602
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl