Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - części działki 1242 w Baborowie

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tj.Dz.U. z 2015r. poz. 1742) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy części  z działki nr 1242/6  położonej
w Baborowie przy ul. Raciborskiej,   zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 jako rola kl. IIIa i tereny budowlane z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.
Powierzchnie przeznaczone do dzierżawy wynoszą 0,0299 ha oraz   0,0213ha.

Czynsz płatny jest do 30 września danego roku.

Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony symbolem 5-MWI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Po części działka nr 1242/6 objęta jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. i poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:Teren zlokalizowany na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1242/6 , oznaczony jest symbolem 15 BA-RI i zgodnie ze „Studium” stanowi tereny rolnicze- adaptacja  stanu istniejącego. Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 BA-RI:Obejmuje grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie  jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Czynsz dzierżawny  dla części działki o pow.  0,0290 ha  wynosi 44,00 zł brutto rocznie dla części działki o pow.0,0213 ha 32,00 zł brutto.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia  16 lutego  2016r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.  

Po okresie wywieszenia zostaną zawarte umowy  dzierżawy  lub ogłoszony przetarg na w/w nieruchomości. 

 

 

Burmistrz Gminy Baborów

mgr Elżbieta Kielska

                                                                                                                                            

                                                                                                             

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 26-01-2016 12:40
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 26-01-2016 12:41
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 26-01-2016
 • Ilość wyświetleń: 708
 • Link do strony: http://baborow.pl/2428/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_czesci_dzialki_1242_w_baborowie.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 26-01-2016 12:40
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 26-01-2016 12:41
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 26-01-2016
 • Ilość wyświetleń: 708
 • Link do strony: http://baborow.pl/2428/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_czesci_dzialki_1242_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 26-01-2016 12:40 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 26-01-2016 12:41 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 26-01-2016
 • Ilość wyświetleń: 708
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  26-01-2016, godz. 12:41:24
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  26-01-2016, godz. 12:40:26
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl