Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów - część dz. nr 1383/5 przy ul. Głubczyckiej

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1742) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy część gruntu o pow. 33m2 z działki nr 1383/5 położonej
w Baborowie przy ul. Głubczyckiej,   zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 jako Bp z przeznaczeniem pod garaż.

Czynsz dzierżawny wynosi dla części działki nr  1383/5–  17,00  miesięcznie,

Obszar wyżej wymienionej działki w części oznaczonej symbolem 4-MNUII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.

Funkcja usługowa, o której mowa powyżej obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, rekreacji, biura, gabinety.

1. Dopuszcza się:

 1. usługi gastronomii,
 2. obiekty związane z obsługą działalności rolniczej oraz obsługa sprzętu rolniczego,
 3. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 4. ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place dla ruchu pojazdów,
 5. zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji,
 6. budynki gospodarcze, garaże,
 7. obiekty małej architektury.

 

 1. Na terenie, o którym mowa obowiązuje zakaz realizacji garaży zbiorowych.
 2. Dla nowo- realizowanej zabudowy obowiązuje nakaz stosowania tradycyjnych materiałów w elementach wykończeniowych obiektów tj.: dla dachów spadzistych- dachówki ceramicznej bądź innego materiału imitującego dachówkę, dla ścian: drewna, cegły klinkierowej, kamienia, tynku.
 3. Ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie wolno stojącej, szeregowej, bliźniaczej.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią i nie  jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę
o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia  26 lutego  2016r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.  

Po okresie wywieszenia zostanie zawarta umowa  dzierżawy  lub ogłoszony przetarg na w/w nieruchomość. 

 

                                                                                                                                             Burmistrz Gminy

                                                                                                        mgr Elżbieta Kielska

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 05-02-2016 12:57
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 05-02-2016 13:04
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 05-02-2016
 • Ilość wyświetleń: 623
 • Link do strony: http://baborow.pl/2438/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_na_terenie_miasta_baborow_czesc_dz_nr_13835_przy_ul_glubczyckiej.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 05-02-2016 12:57
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 05-02-2016 13:04
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 05-02-2016
 • Ilość wyświetleń: 623
 • Link do strony: http://baborow.pl/2438/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_na_terenie_miasta_baborow_czesc_dz_nr_13835_przy_ul_glubczyckiej.html
 • Data publikacji: 05-02-2016 12:57 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 05-02-2016 13:04 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 05-02-2016
 • Ilość wyświetleń: 623
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  05-02-2016, godz. 13:04:20
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  05-02-2016, godz. 13:00:42
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  05-02-2016, godz. 12:57:57
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl