Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

ROZWÓJ TURYSTYKI NA POGRANICZU POLSKO- CZESKIM POPRZEZ SPORT I REKREACJĘ

clip_image002.jpeg

Informacja o projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej  Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Tytuł projektu: „Rozwój turystyki na pograniczu polsko- czeskim poprzez sport i rekreację” 

Priorytet: 22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki

Działanie: 22.2.2 Wspieranie rozwoju turystyki

Beneficjent: Gmina Baborów

Partnerzy projektu: Gmina Hradec nad Morawicą

Planowany okres realizacji: 09.2008- 10.2010

Budżet:

Całkowita wartość projektu: 1 090 286,98 Euro

Baborów: 536 555,18 Euro

Hradec nad Morawicą: 553 731,80 Euro

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego obszaru pogranicza polsko - czeskiego poprzez rozszerzenie oferty turystycznej dla mieszkańców pogranicza. Rozwój infrastruktury rekreacyjno- sportowej przyczyni się do zwiększenia współpracy pomiędzy organizacjami działającymi na terenie obu gmin, co pociąga za sobą większą wymianę uczniów, sportowców oraz mieszkańców obszaru oraz stwarza możliwości zaoferowania ciekawszych form spędzania czasu wolnego.  A to z kolei sprzyja rozwojowi turystyki i rekreacji rodzinnej. Oferta turystyczna będzie stanowić zaplecze dla rekreacji rodzinnej, dostępnej na co dzień dla całej społeczności lokalnej. Zapewnienie właściwej infrastruktury reakcyjno- turystycznej skierowanej do mieszkańców obszaru umożliwia lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału po obu stronach granicy.

 

Opis projektu

W ramach projektu, po stronie polskiej w Baborowie przeprowadzona zostanie inwestycja, w ramach której powstanie infrastruktura do celów rekreacyjno- turystycznych, powstanie kompleks rekreacyjno- sportowy. Inwestycja będzie obejmować budowę: boiska do piłki nożnej, boiska do koszykówki, boiska do siatkówki, dwa korty tenisowe, dwa stoły do tenisa, bieżnię na 100m wraz ze skocznią do skoku w dal, rzutnię do pchnięcia kulą, górkę saneczkową i elementy małej architektury takie jak ławeczki, kosze na śmieci, parkingi, zieleń, oświetlenie, ogrodzenie, piłkochwyty oraz układ komunikacyjny pomiędzy boiskami.

Natomiast po stronie czeskiego partnera w Hradcu nad Morawicą powstanie obiekt łączący budynek szkoły i hali sportowej wraz z zapleczem sanitarnym oraz salą spotkań. Sala spotkań, poświęcona współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Baborów i Hradec nad Morawicą,  będzie wyposażona w stanowiska komputerowe służące do nauki języków obcych.

Opublikował(a):  Data publikacji: 02-03-2009 14:46