WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW – część działki nr 576/16, 632/28

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości,  że przeznacza się do  dzierżawy na  okres do 3 lat następujące nieruchomości:

- część działki o pow.18 m z działki  576/16    zapisaną w Księdze Wieczystej pod nr OP1G/00021222/2 położoną w Baborowie  przy ul. Powstańców  pod budynek gospodarczy, wg ewidencji gruntów stanowiącą inne tereny zabudowane  Bi.Obszar obejmujący działkę  nr 576/14 w Baborowie, oznaczony jest symbolem 14-MWUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych.W ramach przeznaczenia o którym mowa ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.Dopuszcza się:

 1. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 2. ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,
 3. zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,
 4. garaże,
 5. budynki gospodarcze,
 6. rozbudowę istniejących obiektów związanych z obsługą pojazdów mechanicznych maksymalną wielkość nie przekraczającą 25% powierzchni użytkowej istniejącego obiektu.Czynsz dzierżawny dla przedmiotowej działki  wynosi  - 9,00 zł. brutto miesięcznie,  płatny do 30 dnia każdego  miesiąca.

Zmiana  wysokości podatku VAT powoduje zmianę wartości stawki czynszu brutto.W/w część działki jest obecnie dzierżawiona do 23.07.2016r.

- część działki o pow. 30 m z działki 632/28 położonej w Baborowie  przy ul. Kuroczkina pod budynek gospodarczy  zapisaną w Księdze Wieczystej pod nr OP1G/00021222/2, wg ewidencji gruntów zurbanizowane Bp i inne tereny zabudowane – Bi.Obszar obejmujący działkę nr 632/28, oznaczony symbolem 4-MWI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.Dopuszcza się:

a) funkcję usługową z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, zdrowia, a także biura i gabinety,  w parterach nowo – realizowanych budynków mieszkalnych, jeśli obejmuje ona nie mniej niż 70% powierzchni użytkowej parteru budynków mieszkalnych;

b) lokalizację wolno stojących obiektów usługowych z zakresu funkcji wymienionej w lit.a,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) ulice wewnętrzne,  miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,

e) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,

f) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,

g) garaże, budynki gospodarcze.

Czynsz dzierżawny dla przedmiotowej działki  wynosi  - 15,00 zł. brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia każdego miesiąca.Zmiana  wysokości podatku VAT powoduje zmianę wartości stawki czynszu brutto.W/w część działki jest obecnie dzierżawiona do 31.07.2016r.

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni  tj.  do dnia 28 czerwca 2016r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl.

 

Burmistrz Gminy Baborów

mgr Elżbieta Kieloska

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 07-06-2016 14:29
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 07-06-2016 14:30
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 07-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 585
 • Link do strony: http://baborow.pl/2604/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_na_terenie_miasta_baborow_czesc_dzialki_nr_57616_63228.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 07-06-2016 14:29
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 07-06-2016 14:30
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 07-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 585
 • Link do strony: http://baborow.pl/2604/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_na_terenie_miasta_baborow_czesc_dzialki_nr_57616_63228.html
 • Data publikacji: 07-06-2016 14:29 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 07-06-2016 14:30 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 07-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 585
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  07-06-2016, godz. 14:30:55
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  07-06-2016, godz. 14:29:22
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl