Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1252/1 położona w Baborowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1774 z dnia 30 października 2015r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

- nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1252/1 o pow. 0,1498 ha, obręb Baborów, KW OP1G/00021222/2. Wg ewidencji gruntów działka nr 1252/1 stanowi grunty orne (RIIIa). Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 1252/1 w miejscowości Baborów oznaczony jest  symbolem 14-MNUI i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz funkcję usługową.

Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

                                                                                                                                                                                                                                                                   Wartość nieruchomości 21 870,00 zł (cena nieruchomości zawiera należny podatek VAT).

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Z dniem 25 lipca 2016 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  4 lipca 2016 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

 

                         Burmistrz Gminy Baborów

                 mgr Elżbieta Kielska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 13-06-2016 09:37
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 13-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 529
 • Link do strony: http://baborow.pl/2616/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazydzialka_nr_12521_polozona_w_baborowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 13-06-2016 09:37
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 13-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 529
 • Link do strony: http://baborow.pl/2616/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazydzialka_nr_12521_polozona_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 13-06-2016 09:37 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 13-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 529
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl