Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie

Przewodnicząca Komisji Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie informuje, że w dniu 20 czerwca 2016r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie następującym porządkiem obrad:

 1. Omówienie  projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baborów.
 2. Informacja Burmistrza o przetargach , udzielonych zamówieniach poniżej 30 tys euro  i realizowanych zadaniach na terenie Gminy Baborów;
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2015r. – projekt uchwały druk nr 160/16;
 2. absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Baborów za 2015r.- projekt uchwały druk nr 161/16
 3. przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Głubczyckiemu
   z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Przebudowa ulicy Powstańców w Baborowie – ciąg drogi nr 1277 O Baborów-Dzielów” – projekt uchwały druk nr 149/16
 4. wprowadzenia zmian do budżetu  Gminy Baborów na 2016r. – projekt uchwały druk nr 162/16;
 5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 163/16;
 6. uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów”- projekt druk nr 145/16;
 7. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi- projekt uchwały druk nr 146/16;
 8. określenia zasad udzielania z budżetu Gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 159/16
 9.  przyjęcia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Baborów- - projekt uchwały druk nr 165/16;
 10. przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr   163/16;
 11. udzielenia osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym  bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa  użytkowania wieczystego  w prawo własności nieruchomości – projekt uchwały druk nr 154/16;
 12. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  i udzielenie bonifikaty ( lokal mieszkalny przy ul Rynek 2/1 w Baborowie)- projekt uchwały druk nr 148/16;
 13. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  i udzielenie bonifikaty ( lokal mieszkalny przy ul. Rynek 2a/3 w Baborowie) – projekt uchwały druk nr 147/16;
 14. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata  ( dz. Nr 1329/2
  w Baborowie) – projekt uchwały druk nr 150/16;
 15. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata ( dz. Nr 1382/2
  w Baborowie) – projekt uchwały druk nr 151/16;
 16. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata ( dz. Nr  1338/6
  w Baborowie)- projekt uchwały druk nr 152/16;
 17. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata ( dz. Nr 789 w Baborowie)- projekt uchwały druk nr  153/16;
 18. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata ( dz. Nr 576/16
  w Baborowie)- projekt uchwały druk nr 157/16;
 19. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata ( dz. Nr 632/28
  w Baborowie) – projekt druk nr 158/16;
 20. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata ( dz. Nr 1180/1, 1180/2,1179  w Baborowie)- projekt druk nr 166/16;
 21. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów – projekt druk nr 155/16;
 22. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów – projekt uchwały druk nr 156/16;
 23. udzielenia dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
  w Boguchwałowie  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty  budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- projekt uchwały druk nr 164/16;
 1. Sprawy bieżące.

     Przewodnicząca Komisji

Grażyna Mordel

 

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 14-06-2016 14:27
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 14-06-2016 14:28