Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 126/3 położonej w Sułkowie

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r.,poz. 1774 z dnia 30 października 2015r.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r.)

 w dniu 23 czerwca 2016 r.

OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki nr 126/3 o pow. 0,2412 ha, zapisanej w KW 13593, obręb Sułków. Wg ewidencji gruntów działka nr 126/3 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca 2011 r. teren położony na obszarze sołectwa Sułków obejmujący działkę nr 126/3 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 126/3 oznaczony jest częściowo symbolami 5SU-MNUI oraz 3SU-MNUI i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9 000,00 zł. Wadium wynosi  900,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 25 lipca 2016 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 19 lipca 2016 roku (przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Działka obecnie jest dzierżawiona.

W dniu 19 maja 2016 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

                                                                                         Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                            mgr Elżbieta Kielska

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 23-06-2016 10:55
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 23-06-2016 11:01
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 23-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 531
 • Link do strony: http://baborow.pl/2635/ogloszenie_o_ii_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_sprzedaz_dzialki_nr_1263_polozonej_w_sulkowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 23-06-2016 10:55
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 23-06-2016 11:01
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 23-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 531
 • Link do strony: http://baborow.pl/2635/ogloszenie_o_ii_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_sprzedaz_dzialki_nr_1263_polozonej_w_sulkowie.html
 • Data publikacji: 23-06-2016 10:55 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 23-06-2016 11:01 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 23-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 531
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  23-06-2016, godz. 11:01:30
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  23-06-2016, godz. 10:55:12
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl