Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie działań partycypacyjnych w ramach procesu opracowywania lokalnego programu rewitalizacji Miasta Baborów

Baborów, dnia 12.07.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na przeprowadzenie działań partycypacyjnych w ramach procesu opracowywania lokalnego programu rewitalizacji Miasta Baborów

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164)- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

Nazwa i adres zleceniodawcy:

Gmina Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów

1. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest:

1.1 Moderowanie forum lokalnego, z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców organizacji społecznych, instytucji kultury, wspólnot mieszkaniowych, mieszkańców: 4 spotkania w godzinach popołudniowych w dni powszednie, prowadzonych przez 2 moderatorów, trwających nie mniej niż 2 godziny.

1.2 Moderowanie debaty obywatelskiej – otwartego spotkania o charakterze publicznym, z udziałem mieszkańców miasta: 1 debata, trwająca nie mniej niż 2 godziny, prowadzona przez 2 moderatorów.

Termin realizacji:

działania 1.1: od dnia podpisania umowy do 10 września 2016 r.

działania 1.2: od dnia podpisania umowy do 30 września 2016 r.

 1. Opis sposobu obliczania ceny

Oferta powinna zawierać łączną cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie 1.

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty:

Najniższa cena obliczona wg. formuły: cena- 100%

 1. Termin i sposób składania ofert:

Do dnia 20.07.2016 r. do godziny 15:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, pod adresem: 48-120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, lub drogą elektroniczną na email:

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności:
 • Terminu wykonania usługi
 • Zmiany powszechnie obowiazujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron.
 • Zmiany osób do kontaktu.
 • Zmiany stawki podatku VAT.
 • Zmian dotyczących sposobu płatności.
 • Wszelkie istotne zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W załączeniu:

1. Wzór formularza oferty.

 

*niepotrzebne skreślić

 Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Gminy Baborów do zawarcia umowy.

DOCXZałącznik nr 1- Formularz oferty.docx

 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 12-07-2016 13:12
 • Modyfikował: Artur Czechowicz, data modyfikacji: 12-07-2016 13:13
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Magdalena Ludorowska
 • Data wytworzenia: 12-07-2016
 • Ilość wyświetleń: 822
 • Link do strony: http://baborow.pl/2661/zapytanie_ofertowe_na_przeprowadzenie_dzialan_partycypacyjnych_w_ramach_procesu_opracowywania_lokalnego_programu_rewitalizacji_miasta_baborow.html
 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 12-07-2016 13:12
 • Modyfikował: Artur Czechowicz, data modyfikacji: 12-07-2016 13:13
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Magdalena Ludorowska
 • Data wytworzenia: 12-07-2016
 • Ilość wyświetleń: 822
 • Link do strony: http://baborow.pl/2661/zapytanie_ofertowe_na_przeprowadzenie_dzialan_partycypacyjnych_w_ramach_procesu_opracowywania_lokalnego_programu_rewitalizacji_miasta_baborow.html
 • Data publikacji: 12-07-2016 13:12 przez: Artur Czechowicz
 • Data modyfikacji: 12-07-2016 13:13 przez: Artur Czechowicz
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Magdalena Ludorowska
 • Data wytworzenia: 12-07-2016
 • Ilość wyświetleń: 822
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  12-07-2016, godz. 13:13:22
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  12-07-2016, godz. 13:12:39
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl