Ogłoszenie o II rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 71 położonej w Babicach

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z dnia 30 października 2015r. z późn. zm.), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r. ) oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr VIII-84/15 z dnia 14 września 2015 r.

 w dniu 18 lipca 2016 r.

OGŁASZA II ROKOWANIA NIEOGRANICZONE

na sprzedaż działki nr 71 o pow. 0,7500 ha, zapisanej w KW OP1G/00021225/3, obręb Babice. Wg ewidencji gruntów działka nr 71 stanowi częściowo grunty orne (RII i RIIIa) oraz częściowo nieużytki (N). Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Działka w części wynoszącej około 3/4 powierzchni stanowi składowisko odpadów, około 1/4 części użytkowana jest jako grunt orny. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca 2011 r. teren położony  na obszarze sołectwa Babice obejmujący działkę nr 71 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 71 oznaczony częściowo symbolem 17 BC-ZLI stanowi tereny lasów i zadrzewień oraz częściowo symbolem 2 BC-RI stanowi tereny rolnicze, grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7 400,00zł. Wysokość zaliczki wynosi 740,00 zł. Rokowania dotyczące sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędą się w dniu 18 sierpnia 2016 r. – otwarcie ofert o godzinie 9:00; - ustna część o godzinie 9:15 w sali konferencyjnej  na   I  piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie (pokój nr 18).

Terminy przeprowadzonych przetargów i rokowań:

W dniu 10 lutego 2016 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym. W dniu 14 kwietnia 2016 r. odbył się II przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym. W dniu 16 czerwca 2016 r. odbyły się I rokowania nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

 W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą zaliczkę do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 11 sierpnia 2016 roku (przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów) oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach. Zaznacza się, aby na dowodzie wpłaty zaliczki umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości (adres, numer działki). Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się pisemnie w zamkniętych kopertach z napisem: „ Rokowania-Babice-działka nr 71-nie otwierać” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a (pokój nr 13) w terminie do dnia 11 sierpnia 2016 roku do godz. 15:30. Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

- datę sporządzenia zgłoszenia;

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

- kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Wpłaconą zaliczkę przez uczestnika, który rokowania wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowań nie wygra lub w przypadku odwołania rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.  

 Organizator rokowań zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze rokowań nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918 od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia urzędu.

                                                                                  Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                      mgr Elżbieta Kielska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 18-07-2016 13:11
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 18-07-2016 13:12
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 18-07-2016
 • Ilość wyświetleń: 842
 • Link do strony: http://baborow.pl/2668/ogloszenie_o_ii_rokowaniach_nieograniczonych_na_sprzedaz_dzialki_nr_71_polozonej_w_babicach.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 18-07-2016 13:11
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 18-07-2016 13:12
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 18-07-2016
 • Ilość wyświetleń: 842
 • Link do strony: http://baborow.pl/2668/ogloszenie_o_ii_rokowaniach_nieograniczonych_na_sprzedaz_dzialki_nr_71_polozonej_w_babicach.html
 • Data publikacji: 18-07-2016 13:11 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 18-07-2016 13:12 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 18-07-2016
 • Ilość wyświetleń: 842
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  18-07-2016, godz. 13:12:07
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  18-07-2016, godz. 13:11:41
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl