Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Dofinansowanie na budowę oczyszczalni ścieków

Regulamin
określający zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Baborów
na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baborów

Rozdział 1.

Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania

§ 1. Regulamin określa zasady wspierania przedsięwzięć na terenie Gminy Baborów zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewniają oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2. 1. Do otrzymania dotacji uprawnione są:

1) osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi (jednorodzinnymi i wielorodzinnymi) lub właścicielami, współwłaścicielami albo najemcami lokali mieszkalnych (za zgodą właściciela);

2) wspólnoty mieszkaniowe.

§ 3. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 4. 1. Kryterium uzyskania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

1) brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, na którym planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków;

2) brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;

§ 5. Dofinansowaniu, o którym mowa w § 3, nie podlegają:

1) koszty zakupów pojedynczych elementów (urządzeń) składających się na przydomową oczyszczalnię ścieków;

2) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez Dotowanego;

3) koszty sporządzonej dokumentacji przedsięwzięcia.

4) koszty zakupu lub zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.

§ 6. Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na tej samej nieruchomości przysługuje tylko jeden raz.

§ 7. 1. Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w przepisach prawa budowlanego regulujących budowę przydomowych oczyszczalni, a także w przepisach ochrony środowiska i gospodarki wodnej określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska.

2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty potwierdzające ich zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa (urządzenia muszą być nowe i posiadać europejski znak bezpieczeństwa CE lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566).

§ 8. Całkowitą ilość środków pochodzącą z budżetu Gminy Baborów przeznaczoną na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków określa uchwała budżetowa na dany rok budżetowy.

§ 9. 1. Wysokość udzielanej dotacji wynosi:

1) w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 70 % kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);

2) w przypadku budynku wielorodzinnego – 70% kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2. Do kosztów kwalifikowanych nie ujmuje się wydatków poniesionych przez Dotowanego przed datą podpisania umowy.

Rozdział 2.

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji

§ 10.  1. Dotacja na dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przyznawana jest na pisemny wniosek Dotowanego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) dane Dotowanego, w tym: w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku pozostałych podmiotów – nazwę, REGON i adres siedziby;

2) jeśli nieruchomość jest przedmiotem prawa współwłasności, wniosek powinny złożyć osoby lub podmioty mające przynajmniej połowę udziałów we własności;

3) oznaczenie nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie polegające na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków;

4) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

5) informację o rodzaju budowanej oczyszczalni ścieków;

6) szacunkowy koszt przedsięwzięcia;

7) w przypadku zastąpienia istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przydomową oczyszczalnią ścieków, informację o sposobie likwidacji istniejącego szamba;

8) planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) szkic lub rysunek przedstawiający plan działki i lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków;

2) w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę – kopię pozwolenia na budowę wydaną przez właściwy organ albo,

3) w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę – kopię zgłoszenia budowy potwierdzoną przez właściwy organ;

4) pozwolenie wodnoprawne wydane przez właściwy organ na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 5,0 m3 na dobę.

4. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych w niniejszym Regulaminie. Weryfikacja wniosków dokonywana będzie w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku przez Komisję powołaną przez Burmistrza Gminy Baborów.

5. W przypadku braków formalnych we wniosku lub braku wymaganych załączników, Dotowany zostanie pisemnie poinformowany o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma o uzupełnieniu. Nieuzupełnienie wniosku w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie wniosku.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć najpóźniej do 31 sierpnia 2016 r. do Urzędu Miejskiego w Baborowie. W następnych latach, tj. od roku 2017 wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć do 30 czerwca danego roku.

7. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego w Baborowie i realizowane do czasu wyczerpania środków, o których mowa w § 8. W przypadku większej liczby wniosków ich realizacja nastąpi w pierwszej kolejności w roku następnym.

Rozdział 3.

Sposób rozliczania dotacji
o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków


§ 11. 1. Po weryfikacji złożonego wniosku i jego zakwalifikowania do dofinansowania, zostanie zawarta umowa z Dotowanym o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, w której określone zostaną szczegółowe obowiązki w zakresie udzielonej dotacji.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1) dane Dotowanego, w tym: w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku pozostałych podmiotów – nazwę, REGON i adres siedziby;

2) oznaczenie nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie polegające na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków;

3) informację o rodzaju budowanej oczyszczalni ścieków;

4) wysokość udzielonej dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania;

5) termin wykorzystania dotacji;

6) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej dotacji;

§ 12. 1. W 2016 roku, dotację należy wykorzystać w terminie nie dłuższym niż do 30 listopada, a w latach następnych, tj. od 2017 roku, do 31 października danego roku budżetowego.

2. Po zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, Dotowany zgłasza jej zakończenie pisemnie do Urzędu Miejskiego w Baborowie wraz z kopią faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki, kopią stosownych atestów lub certyfikatów potwierdzających ich zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa (oryginały do wglądu) oraz oświadczeniem o likwidacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe (jeżeli dotyczy), nie później niż 15 dni po jej zakończeniu.

§ 13. 1. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w § 12, w ciągu 14 dni, sporządzony zostanie protokół odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków przez Komisję powołaną przez Burmistrza Gminy Baborów. W tym celu Komisja przeprowadzi wizję lokalną nieruchomości, na której prowadzona jest inwestycja, celem sprawdzenia czy przedsięwzięcie zrealizowane zostało zgodnie z niniejszym Regulaminem i umową.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi odbioru w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

3. Pozytywny protokół z czynności określonych w ust. 1 uprawnia Gminę Baborów do przyznania dotacji i wypłacenia jej w terminie określonym w umowie, na wskazany rachunek bankowy ubiegającego się o dotację.

4. W przypadku nie przedłożenia dokumentów określonych w § 12 ust. 2, Gmina wyznaczy 7 dniowy termin do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wymaganych dokumentów skutkować będzie odmową wypłaty dotacji.

§ 14. Rozliczenie dotacji następować będzie z uwzględnieniem przedłożonych przez Dotowanego kopii faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki.

§ 15. Wnioskodawca zobowiązany jest do:

1) umożliwienia przeprowadzenia kontroli na terenie swojej nieruchomości w zakresie prawidłowej eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w okresie 5 lat liczonych po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym realizowane było zadanie;

2) zachowania w okresie 5 lat trwałości projektu;

3) zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami naliczonymi od dnia otrzymania dotacji w przypadku nie przestrzegania zasad w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków;

4) zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami naliczonymi od dnia otrzymania dotacji w przypadku gdy przed upływem 5 lat od dnia  zamontowania, zlikwiduje przydomową oczyszczalnię ścieków, na którą otrzymał dotację.

 

DOCXWniosek o udzielenie dotacji na oczyszczalnię ścieków.docx (27,94KB)

 

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 19-07-2016 14:35
Modyfikował(a): Wiesław Kozyra Data modyfikacji: 11-06-2024 13:38