Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Dofinansowanie wymiany źródła ciepła

W związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej nr XI/131/19 z dnia 9 grudnia 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Baborów informujemy, że

wnioski o udzielenie dotacji będzie można składać od 1 kwietnia 2020 roku.

Zmianie uległy także zasady dotyczące wymiany źródła ciepła. Chcąc dokonać wymiany na kocioł opalany paliwem dotację można uzyskać tylko w przypadku braku możliwości przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci gazowej.

Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego w Baborowie i realizowane do czasu wyczerpania środków.

Wzory dokumentów w formacie .docx

PDFOŚWIADCZENIE-o-korzystaniu-z-innych-srodkow-publicznych.pdf (194,81KB)
PDFOŚWIADCZENIE-o-oddaniu-budynku-do-uzytku.pdf (175,94KB)
PDFOŚWIADCZENIE-brak-obowiazku-uzyskania-zezwolenia.pdf (356,39KB)
PDFWNIOSEK o udzielenie dotacji na wymianę zródła ciepła.pdf (478,54KB)
 

 


 

Regulamin
określający zasady udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródeł ciepła
w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Baborów

(tekst ujednolicony - obowiązuje od 27 grudnia 2019 r.)

 

§ 1. 1. Określa się kryteria wyboru, tryb postępowania oraz sposób rozliczania dotacji celowej do inwestycji z zakresu ochrony powietrza, na terenie Gminy Baborów, celem ograniczenia zanieczyszczenia powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji.

2. Dotacji udziela się na zadanie modernizacyjne, polegające na wymianie dotychczasowego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym, które jest podstawowym źródłem ogrzewania w budynku lub lokalu, na nowe:

1) źródło zasilane gazem;

2) źródło zasilane olejem;

3) źródło zasilane energią elektryczną;

4) źródło na paliwo stałe, spełniające wymagania obowiązującego rozporządzenia właściwego ministra do spraw gospodarki w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, tylko w przypadku braku możliwości przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci gazowej.

3. Dotychczasowe źródło ciepła winno być eksploatowane w budynku lub lokalu minimum 5 lat przed dniem złożenia wniosku.

§ 2. 1. Do otrzymania dotacji uprawnione są:

1) osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi (jednorodzinnymi i wielorodzinnymi) lub właścicielami, współwłaścicielami albo najemcami lokali mieszkalnych (za zgodą właściciela);

2) wspólnoty mieszkaniowe.

2. Dotacja może być udzielana nie częściej niż raz na 10 lat dla danego budynku lub lokalu.

3. Całkowitą ilość środków pochodzącą z budżetu Gminy Baborów przeznaczoną na dofinansowanie do wymiany źródła ciepła określa uchwała budżetowa na dany rok budżetowy.

§ 3. 1. Dotacji nie podlega:

1) koszt zakupu elementów grzewczych oraz instalacji towarzyszącej wymianie źródła ciepła;

2) zakup i montaż źródła ciepła w budynkach mieszkalnych oddanych do użytkowania po roku 2010;

3) zakup i montaż źródła ciepła w budynkach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;

4) koszt zakupu przenośnych urządzeń grzewczych, niestanowiących stałego wyposażenia obiektu (np. termowentylatory, grzejniki olejowe, grzejniki na propan-butan itp.);

5) zamiana ekologicznych systemów grzewczych na inne ekologiczne systemy grzewcze;

6) modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem drewna w kominkach, gdy nie stanowi jedynego źródła ogrzewania.

2. Wnioskodawca przy wymianie źródła ciepła zobowiązany jest do:

1) zlecenia wykonania inwestycji specjalistycznej firmie lub wykonanie jej we własnym zakresie pod nadzorem osoby uprawnionej;

2) powołania do kierowania robotami osoby posiadającej uprawnienia wykonawcze w tym zakresie, w przypadku modernizacji źródła ciepła, jakim jest ogrzewanie gazowe - jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą - Prawo budowlane;

3) wykorzystania wyłącznie urządzeń nowych posiadających aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie wg obowiązujących przepisów prawa budowlanego.

§ 4. 1. Kosztami kwalifikowanymi są wydatki poniesione na zakup i montaż:

1) kotła gazowego;

2) kotła węglowego ekologicznego;

3) kotła olejowego;

4) źródła ciepła zasilanego energią elektryczną zamontowanego na stałe w budynku;

5) źródła ciepła przeznaczonego specjalnie do spalania paliw odnawialnych (biomasy) np.: drewna, słomy.

2. Wnioskodawca może uzyskać dotację do zakupu i montażu źródła ciepła w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3 500 zł (trzy tysiące pięćset złotych), z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku, gdy wnioskodawca na wykonanie zgłaszanej Gminie Baborów inwestycji z zakresu ochrony powietrza uzyskał dotację ze środków publicznych od innego podmiotu, kwota dotacji, o której mowa w ust. 2, zostaje pomniejszona do takiej wartości, aby łączna dotacja ze środków publicznych nie przekroczyła 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

4. Do kosztów kwalifikowanych nie ujmuje się wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę przed datą podpisania umowy.

§ 5. 1. Wnioski o dotację można składać nie wcześniej niż od 1 kwietnia danego roku w Urzędzie Miejskim w Baborowie.

2. Wnioskodawca składa pisemny wniosek do Burmistrza Gminy Baborów o dotację przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia tj. przed zakupem i montażem źródła ciepła.

3. Do wniosku wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek;

2) dane techniczne źródła ciepła lub dokumentację techniczną;

3) dokument potwierdzający oddanie obiektu budowlanego do użytku, a w razie jego braku inny dokument, z którego wynika, że budynek jest zgłoszony do użytkowania lub oświadczenie wnioskodawcy;

4) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (z informacją o niezgłoszeniu uwag przez właściwy organ w sprawie przyjęcia zgłoszenia), jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą - Prawo budowlane;

5) stosowne oświadczenie wnioskodawcy w przypadku, gdy przepisy prawa nie nakładają obowiązku uzyskania dokumentów określonych w pkt 4;

6) oświadczenie wnioskodawcy o korzystaniu bądź niekorzystaniu z dofinansowania ze środków publicznych z innych źródeł w ramach tych samych wydatków kwalifikowanych;

7) uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w sprawie zgody na wymianę źródła ciepła - w przypadku ubiegających się dotację określonych w § 2 ust. 1 pkt 2;

4. Składając kopie dokumentów należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem.

5. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego w Baborowie i realizowane do czasu wyczerpania środków, o których mowa w § 2 ust. 2.

6. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych w niniejszym Regulaminie. Weryfikacja wniosków dokonywana będzie w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku przez Komisję powołaną przez Burmistrza Gminy Baborów.

7. W przypadku braków formalnych we wniosku lub braku wymaganych załączników, Dotowany zostanie pisemnie poinformowany o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma o uzupełnieniu. Nieuzupełnienie wniosku w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie wniosku.

§ 6. 1. Przed zawarciem umowy mogą zostać przeprowadzone oględziny stanu przed dokonaniem wymiany źródła ciepła.

2. Po przedłożeniu kompletu dokumentów określonych w § 5 ust. 3 zostanie zawarta umowa pomiędzy Gminą Baborów, a wnioskodawcą na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1.

3. Umowa określać będzie w szczególności:

1) rodzaj planowanego do zakupu i montażu źródła ciepła;

2) szacunkowy koszt zakupu i montażu źródła ciepła oraz maksymalną wielkość dotacji;

3) termin zakończenia przedsięwzięcia;

4) tryb kontroli wykonania przedsięwzięcia;

5) określenie warunków rozliczenia dotacji.

§ 7. 1. Dotację należy wykorzystać w terminie nie dłuższym niż do 31 października danego roku budżetowego.

2. Po wykonaniu wymiany źródła ciepła w terminie do 15 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia wnioskodawca przedkłada Burmistrzowi Gminy Baborów:

1) zgłoszenie wykonania przedsięwzięcia;

2) faktury/rachunki wystawione na nazwisko wnioskodawcy; na fakturach/rachunkach winny być wyszczególnione koszty kwalifikowane. Jeżeli na fakturze/rachunku nie jest wyraźnie określony koszt kwalifikowany w takim wypadku należy dołączyć dodatkowo wyjaśnienia wystawiającego fakturę/rachunek;

3) aktualne świadectwo zawierające wyniki badań energetyczno - emisyjnych kotła, wykonane przez laboratorium posiadające akredytację właściwej jednostki certyfikującej - w przypadku wymiany źródła ciepła na źródło opalane paliwem stałym.

4) protokół odbioru montażu źródła ciepła;

5) protokół odbioru kominiarskiego sporządzony przez mistrza kominiarskiego w przypadku wymiany źródła ciepła na źródło ekologiczne węglowe, gazowe, olejowe;

6) protokół próby szczelności instalacji gazowej w przypadku wymiany źródła ciepła na źródło gazowe;

7) protokół odbioru sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w przypadku wymiany źródła ciepła na źródło elektryczne.

§ 8. 1. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w § 7, w ciągu 14 dni, sporządzony zostanie protokół odbioru przedsięwzięcia przez Komisję powołaną przez Burmistrza Gminy Baborów. W protokole Komisja potwierdzi wykonanie i funkcjonowanie źródła ciepła na nieruchomości wnioskodawcy, zgodnie z warunkami umowy i niniejszego regulaminu.

2. W przypadku stwierdzenia w toku czynności określonych w ust. 1 niezgodnych z umową, zostanie wydane zalecenie dotyczące ich usunięcia. Po ich usunięciu, wnioskodawca może wystąpić z ponownym zgłoszeniem wykonania przedsięwzięcia.

3. Pozytywny protokół z czynności określonych w ust. 1 uprawnia Gminę Baborów do przyznania dotacji i wypłacenia jej w terminie określonym w umowie, na wskazany rachunek bankowy ubiegającego się o dotację.

4. W przypadku nie przedłożenia dokumentów określonych w § 7 Gmina wyznaczy 7 dniowy termin do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wymaganych dokumentów skutkować będzie odmową wypłaty dotacji.

§ 9. Wnioskodawca zobowiązany jest do:

1) umożliwienia przeprowadzenia kontroli na terenie swojej nieruchomości w zakresie wszelkich danych objętych wnioskiem, przed dokonaniem wypłaty dotacji, a także przez okres 5 lat;

2) zachowania w okresie 5 lat trwałości projektu;

3) zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami naliczonymi od dnia otrzymania dotacji w przypadku nie przestrzegania zasad w sprawie udzielenia dotacji celowej na wymianę źródła ciepła na terenie Gminy Baborów;

4) zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami naliczonymi od dnia otrzymania dotacji w przypadku gdy przed upływem 5 lat od dnia zamontowania zlikwiduje źródło ciepła, do którego otrzymał dotację.

5) zwrotu części otrzymanej dotacji wraz z odsetkami naliczonymi od dnia otrzymania dotacji, która przekroczyła 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku niepoinformowania Gminy Baborów
o korzystaniu przez Wnioskodawcę z dofinansowania ze środków publicznych z innych źródeł.

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 19-07-2016 14:53
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 19-03-2020 10:02