Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1252/1 położonej w Baborowie

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r.,poz. 1774 z dnia 30 października 2015r.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r.)

 w dniu 27 lipca 2016 r.

OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki nr 1252/1 o pow. 0,1498 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów. Wg ewidencji gruntów działka nr 1252/1 stanowi grunty orne (RIIIa). Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 1252/1 w miejscowości Baborów oznaczony jest  symbolem 14-MNUI i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz funkcję usługową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21 870,00 zł (cena nieruchomości zawiera należny podatek VAT). Wadium wynosi 2 190,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 7 września 2016 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w terminie do dnia  1 września 2016 roku (przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

                                                                                      Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                           mgr Elżbieta Kielska

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 27-07-2016 12:21
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 27-07-2016 12:21
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 27-07-2016
 • Ilość wyświetleń: 537
 • Link do strony: http://baborow.pl/2685/ogloszenie_o_i_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_sprzedaz_dzialki_nr_12521_polozonej_w_baborowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 27-07-2016 12:21
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 27-07-2016 12:21
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 27-07-2016
 • Ilość wyświetleń: 537
 • Link do strony: http://baborow.pl/2685/ogloszenie_o_i_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_sprzedaz_dzialki_nr_12521_polozonej_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 27-07-2016 12:21 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 27-07-2016 12:21 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 27-07-2016
 • Ilość wyświetleń: 537
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  27-07-2016, godz. 12:21:36
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  27-07-2016, godz. 12:21:17
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl