Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO W 2012 ROKU

Przedmiot dopłaty
Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie dotyczą materiału siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w okresie od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r. Wnioski o przyznanie tej dopłaty można składać w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2012 r.
W 2012 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty.
Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Dopłaty zostaną przyznane, jeżeli ilość materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zużyta do obsiania lub obsadzenia tych powierzchni jest nie mniejsza niż minimalna ilość określona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych.
Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Stawki dopłat oraz gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami
Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:
100 zł – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych
160 zł – w przypadku roślin strączkowych
500 zł – w przypadku ziemniaków.
Bez względu na formę i cel pomocy otrzymanej w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, w okresie trzech lat podatkowych, tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7 500 euro. W kwotę tę wliczone są dopłaty, które producent rolny otrzyma z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Dopłaty realizowane są do materiału siewnego:
zbóż – pszenicy zwyczajnej, żyta (populacyjnego, syntetycznego lub mieszańcowego), jęczmienia, pszenżyta, owsa
roślin strączkowych – łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego), grochu siewnego, bobiku, wyki siewnej
ziemniaka.

Minimalne ilości wysiewu
Minimalna ilość materiału siewnego gatunków roślin rolniczych, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku: pszenicy zwyczajnej – 150 kg, pszenicy mieszańcowej – 80 kg, żyta populacyjnego – 130 kg, żyta syntetycznego – 80 kg, żyta mieszańcowego – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej, jęczmienia – 130 kg, pszenżyta – 150 kg, owsa – 150 kg, łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg, grochu siewnego – 200 kg, wyki siewnej – 80 kg, bobiku – 270 kg, ziemniaka – 2 000 kg, oraz 140 kg – w przypadku mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego wymienionych gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych (z wyłączeniem ziemniaka).

Złożenie wniosku
O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, producent rolny powinien ubiegać się na podstawie wniosku złożonego we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego Oddziale Terenowym ARR.
Należy pamiętać, aby do wniosku o przyznanie dopłaty dołączyć:
a) oryginały albo potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego przez Prezesa Agencji pracownika właściwego OT ARR kopie:
– faktur zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r., pod warunkiem, że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia,
– dokumentów wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionych w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r., jeżeli producent rolny (przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym lub podmiot prowadzący obrót materiałem siewnym wpisany do rejestru rolników) zużył materiał siewny do siewu lub sadzenia w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym.
b) Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę stanowiący załącznik do „Warunków uzyskania dopłaty…”.
Informacje zawarte w tym formularzu dotyczą pomocy innej niż pomoc de minimis w rolnictwie, którą producent rolny otrzymał w odniesieniu do materiału siewnego zakupionego w terminie od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r. i wskazanego we wniosku o przyznanie dopłaty.
Ponadto producent rolny jest zobowiązany przedstawić wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych, tj. w roku, w którym złożył wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo złożyć oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie.
Jeżeli producent rolny w złożonym wniosku ubiega się o dopłatę do powierzchni mniejszej niż 1 ha, powinien dodatkowo złożyć oświadczenie o powierzchni upraw, w którym wykaże, że posiada jeszcze inne działki rolne (w sumie o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha), na których wysiał/ wysadził gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami.
Szczegółowe warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dostępne są na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl.
ARR

Informacje na temat mechanizmów administrowanych przez ARR można uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl, w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Opolu (tel. 077-4417000) lub w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR pod numerem: 022-6617272.

Opublikował(a):  Data publikacji: 18-01-2012 11:11