Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1747 w Baborowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1774 z dnia 30 października 2015r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

- nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1747 o pow. 0,0117 ha, obręb Baborów, KW OP1G/00021222/2. Wg ewidencji gruntów działka nr 1747 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 1747 w miejscowości Baborów oznaczony jest  symbolem 4-MNII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 1. Dopuszcza się:
 • biura, gabinety,
 • usługi sportu i rekreacji,
 • usługi handlu, gastronomii, rzemiosła służące obsłudze funkcji mieszkaniowej,
 • sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 • ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,
 • zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji,
 • garaże, budynki gospodarcze.
 1. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
 • maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej– 3 kondygnacje nadziemne z uwzględnieniem ustaleń pkt 3) i nie więcej niż 13m,
 • maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna plus poddasze i nie więcej niż 10 m,
 • dachy płaskie bądź spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º, przy czym dachy, o kącie nachylenia połaci do 15º mogą być realizowane w obiektach o maksymalnej wysokości 2 kondygnacji nadziemnych; dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów o kącie nachylenia połaci dachowych większych niż 45º z zachowaniem istniejącego kąta nachylenia połaci dachowych,
 • powierzchnia biologicznie czynna – minimum 30 % powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji,
 • powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji maksymalnie 55%.

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na zagospodarowanie nieruchomości przyległej, na rzecz właściciela  sąsiedniej nieruchomości

 Wartość nieruchomości 6 900,00 zł (cena nieruchomości zawiera należny podatek VAT).

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Z dniem 24 listopada 2016 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  3 listopada 2016 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

 

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 13-10-2016 15:39
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 13-10-2016 15:40
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 13-10-2016
 • Ilość wyświetleń: 505
 • Link do strony: http://baborow.pl/2758/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazydzialka_nr_1747_w_baborowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 13-10-2016 15:39
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 13-10-2016 15:40
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 13-10-2016
 • Ilość wyświetleń: 505
 • Link do strony: http://baborow.pl/2758/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazydzialka_nr_1747_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 13-10-2016 15:39 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 13-10-2016 15:40 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 13-10-2016
 • Ilość wyświetleń: 505
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  13-10-2016, godz. 15:40:52
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  13-10-2016, godz. 15:39:53
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl