Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

KONSULTACJE W SPRAWIE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2011 ROK

Burmistrz Gminy Baborów informuje, że w dniu 21 grudnia br. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Baborowie, w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi zamieszczony został Projekt rocznego programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na jej terenie na 2011 rok.

Projekt ten podlega konsultacjom na zasadch określonych w Uchwale Nr Nr XXXIX-288/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zgodnie z § 4 ust 3 w/w zasad organizacje pozarządowe w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2010 roku mogą wyrazić pisemną opinię nt Projektu programu współpracy na 2011 rok.
Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza dot zgłloszonych wniosków i uwag zostana zamieszczone na stronie BIP w dniu 29 gruidnia 2010 roku.

 PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Opublikował(a):  Data publikacji: 21-12-2010 17:17