Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W GŁUBCZYCACH

Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu ustaliło, że Rada Miejska w Baborowie dokona wyboru dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Głubczycach
na kadencję 2012 - 2015.

Do dnia 30 czerwca 2011 roku Rada Miejska w Baborowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Głubczycach.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
    1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
    2)    jest nieskazitelnego charakteru,
    3)    ukończył 30 lat,
    4)    jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
    5)    nie przekroczył 70 lat,
    6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
    7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydatów na ławników zgłaszają prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.


Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia
 
Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
1)    3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2)    informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3)    oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4)    zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

W przypadku gdy zgłoszenia dokonuje grupa obywateli do karty zgłoszenia dołącza się listę osób zgłaszających kandydata - (formularz do wydruku dwustronnego)

UWAGA!

W trakcie naboru kandydatów na ławników zmienia sie ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych w części dotyczącej ich naboru (zmiana ustawy od 14 czerwca br
 
Wyjaśnienia Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące stosowania dotychczasowych dokumentów i formularzy znajdują się na stronie:  http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,3284,informacja-dotyczaca-wyboru-lawnikow.html

 Nowe Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 121, poz.693

Opublikował(a):  Data publikacji: 10-06-2011 14:54