Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 355/1 położonej w Baborowie przy ul. Wiejskiej

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r.,poz. 1774 z dnia 30 października 2015r.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r.)

 w dniu 30 listopada 2016 r.

OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki nr 355/1 o pow. 0,0575 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ul. Wiejska. Wg ewidencji gruntów działka nr 355/1 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). Nieruchomość niezabudowana. Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 355/1 w miejscowości Baborów oznaczony jest  symbolem 9-MNUI i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz funkcję usługową.

Funkcja usługowa, o której mowa powyżej obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, rekreacji, biura, gabinety.

 1. Dopuszcza się:
 • usługi gastronomii,
 • nowe obiekty związane z działalnością ogrodniczą,
 • sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 • ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place dla ruchu pojazdów,
 • zieleń urządzoną,
 • budynki gospodarcze, garaże,
 • obiekty małej architektury.
 1. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
  • Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, usługowej, rzemiosła – 3 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 13 m,
  • Maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna plus poddasze i nie więcej niż 10 m,
  • Dachy płaskie bądź spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych do 45° , dachy, o kącie nachylenia połaci do 15° mogą być realizowane w obiektach o maksymalnej wysokości 2 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów o kącie nachylenia połaci dachowych większym niż 45°z zachowaniem istniejącego kąta nachylenia połaci dachowych,
  • Powierzchnia biologicznie czynna – minimum 30% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji,
  • Powierzchnia zabudowy stosunku do powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji – maksymalnie 60%

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 26 560,00 zł (cena nieruchomości zawiera należny podatek VAT). Wadium wynosi 2 660,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 5 stycznia 2017 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w terminie do dnia  29 grudnia 2016 roku (przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

                                                                                                Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                                     mgr Elżbieta Kielska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 30-11-2016 14:31
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 30-11-2016 14:31
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 30-11-2016
 • Ilość wyświetleń: 504
 • Link do strony: http://baborow.pl/2813/ogloszenie_o_i_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_sprzedaz_dzialki_nr_3551_polozonej_w_baborowie_przy_ul_wiejskiej.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 30-11-2016 14:31
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 30-11-2016 14:31
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 30-11-2016
 • Ilość wyświetleń: 504
 • Link do strony: http://baborow.pl/2813/ogloszenie_o_i_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_sprzedaz_dzialki_nr_3551_polozonej_w_baborowie_przy_ul_wiejskiej.html
 • Data publikacji: 30-11-2016 14:31 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 30-11-2016 14:31 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 30-11-2016
 • Ilość wyświetleń: 504
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  30-11-2016, godz. 14:31:23
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  30-11-2016, godz. 14:31:03
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl