Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

KONKURS OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 Burmistrz Gminy Baborów
ogłasza otwarty konkurs ofert
na
wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2005 roku.

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz.873), art.23.ust.1 pkt.1 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.Przepisy wprowadzające-ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DZ.Nr 96 poz.874, Nr 202 poz.1956, Nr 202 poz.1958, Nr 228 poz.2262), uchwały Nr XIX-150/ 04Rady Miejskiej z dnia 10.12.2004r w sprawie programu współpracy gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie w roku 2005.

I Zadania z zakresu kulturyfizycznej  sportu

1.Prowadzenie szkolenia sportowego w okresie 01.01.2005 do 31.12.2005, członków stowarzyszeń sportowych działających w sołectwach na terenie gminy Baborów w następujących dyscyplinach sportowych:

1.piłka nożna (miasto Baborów)

- grupa szkoleniowa trampkarze
- grupa szkoleniowa juniorzy
- grupa szkoleniowa seniorzy

2.piłka nożna (sołectwa gminy Baborów)
3.piłka siatkowa
4.badminton
5.tenis stołowy
i upowszechnianie tych dyscyplin sportowych wśród mieszkańców gminy.

2.Wysokość dotacji

Dyscyplina sportowa

Dotacja 2004

Dotacja 2005

piłka nożna (Baborów), w tym:

-trampkarze

-juniorzy

-seniorzy

17.000 zł

2000 zł

3500 zł

11500 zł

17.800 zł

2100 zł

3700 zł

12000 zł

piłka nożna (sołectwa)

62.500 zł

65.000 zł

piłka siatkowa

8.500 zł

9000 zł

badminton

4.500 zł

4.600 zł

tenis stołowy

500 zł

600 zł

3.Cele zadania:

a)propagowanie wśród mieszkańców gminy Baborów aktywności
   ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego

b) szkolenie prowadzące do podniesienia wyników sportowych 
    przez członków zrzeszonych w organizacjach realizujących
    zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu

c) wskazanie alternatywnych form wypoczynku i rekreacji
    mieszkańcom gminy Baborów

4.Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania:

a) prowadzenie zajęć treningowych i rekreacyjno-ruchowych
b) organizacja i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa
     sportowego
c)  organizacja i udział w innych zawodach i turniejach sportowych
    nie mających charakteru współzawodnictwa sportowego

5.Wydatki,które mogą być pokrywane z dotacji:

a) delegacje sędziowskie wg obowiązujących stawek
b) koszty transportu:

  • do 3 zł brutto za 1km, w przypadku wynajmowania środka transportu

  • lista kosztów dojazdu, (max.15 osób na liście), koszty dojazdów wg stawek PKS

c) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do wykonania zadania
d) bieżące utrzymanie obiektów sportowych
e) wynagrodzenie szkoleniowców (pod warunkiem posiadania 
    uprawnień  instruktorskich lub trenerskich w danej dyscyplinie
    sportowej):

-  max.8 godz./tygodniowo

-  max.10 zł brutto/godz.

-  wynagrodzenie roczne szkoleniowców nie może przekroczyć 1,5-
   krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze
   przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
   Statystycznego za poprzedni rok

f) opłaty licencyjne i startowe
g) badania lekarskie
h) ubezpieczenia zawodników
i) zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania:

- zakup środków czystości
- zakup napojów
- zakup środków medycznych
- zakup wyżywienia dla uczestników realizowanego zadania

j) wynajem obiektów sportowych w przypadku nie posiadania własnej
    bazy
 sportowej
k) nagrody rzeczowe

6.Podmiot ubiegający się o dotację na realizację zadania powinien spełniać następujące warunki:

a) posiadać tytuł prawny lub uprawnienie do korzystania z bazy
    materialnej niezbędnej do wykonania zadania
b) posiadać min.dwuletnie doświadczenie w realizacji zadania
c) posiadać rejestrację i prowadzić działalność sportową na terenie
   gminy Baborów
d) złożyć w wyznaczonym terminie ofertę stanowiącą załącznik do
    niniejszego ogłoszenia
e) prowadzić grupę szkoleniową w sezonie 2004/2005 na terenie
    gminy  Baborów

7.Kryteria stosowane przez Komisję przy wyborze oferty:

a) ocena wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w  
    poprzednim okresie do 25 %

b) wysokość środków własnych zaangażowanych do wykonania 
    zadania(dotyczy również pracy wolontariuszy) określonych w
    konkursie do 25 %c

c)  ocena przedstawionej kalkulacji kosztów do 40 %

d) ocena możliwości realizacji zadania przez organizację
    pozarządową  do 10%

8.Składanie ofert:
a) Kompletne oferty należy złożyć do dnia 07.02.2005 r.

b) Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
   - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok
   - potwierdzoną przez właściwy Związek Sportowy listę
     zawodników oraz kopie dokumentów potwierdzających
     uprawnienia trenerskie lub instruktorskie szkoleniowców.

c) Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 08.02.2005 r.

Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową wg kryteriów zamieszczonych w pkt.7.Obowiązujący formularz oferty jest do pobrania lub w GZOKiS ul.Rynek 17 pokój nr 12 II piętro. Dodatkowych informacji udziela Hanusek Grzegorz, Fergisz Zdzisław tel. 4869372

8.Postanowienia końcowe.

Komisja Konkursowa zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych zadaniach. Umowa na realizacje zadania zleconego zawarta zostanie z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu z uwzględnieniem wydatków na realizację zadania zleconego w okresie od 01.01.2005r.

Opublikował(a):  Data publikacji: 09-01-2005 23:04