Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja o możliwości składania wniosków i uwag do planowanej inwestycji w Rakowie

Nr. GZG. 7331/7/2004                                                                                                        Baborów, dnia 24 listopada 2004 r.I N F O R M A C J A


Na podstawie art. 32. ust.1. pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001r z późn. zm.) Urząd Miejski w Baborowie podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie:

  • wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

  • postanowienia o konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko i określającego jego zakres

  • raportu oddziaływania na środowisko

  • uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko

dla inwestycji polegającej na adaptacji istniejącego budynku gospodarczego na oborę wraz z udojnią i zlewnią mleka w Rakowie na działce Nr 381/30.
Inwestorem tego zadania są Państwo Wilfred i Teresa Skalnik, ul. Świerczewskiego 15, 48-120 Baborów.

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą składać uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji w terminie od 25 listopada do 16 grudnia 2004 r w Urzędzie Miejskim w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój Nr 13 I piętro w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Gminy
Eugeniusz Waga

Opublikował(a):  Data publikacji: 24-11-2004 10:07