Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Baborowa- dz. nr 1747, 1746, 1338/7; część z dz. nr 1242/6

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz.2147) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy na okres do lat trzech następujące nieruchomości w Baborowie:

- działka nr 1747  o pow. 0,0117 ha  położona w Baborowie przy ul. 40-lecia PRL z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy, wg ewidencji gruntów stanowiąca zurbanizowane tereny niezabudowane(Bp) zapisana w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2.

Czynsz dzierżawny dla  działki 1747   wynosi  - 18,00 zł. brutto rocznie, płatny z góry do 30 września każdego roku.

 - działka nr 1746 o pow. 0,0329 ha położona w Baborowie przy ul. 40-lecia PRL z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy, wg ewidencji gruntów stanowiąca zurbanizowane tereny niezabudowane(Bp) zapisana w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2.

Czynsz dzierżawny dla  działki 1746   wynosi  - 50,00 zł. brutto rocznie, płatny z góry do 30 września każdego roku.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów”   obszar obejmujący  działki nr 1746,1747 w miejscowości Baborów oznaczony jest symbolem 4-MNII i tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

- działka nr  1338/7 o pow.0,1113 ha położona w Baborowie przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem pod uprawy rolne, wg ewidencji gruntów stanowiąca grunty orne(R) II kl. zapisana w KW Nr OP1G/00021222/2.

Obszar obejmujący działkę nr 1338/7 oznaczony jest  częściowo symbolem 3- UP, UKII stanowi tereny zabudowy usługowej obejmującej usługi publiczne i komercyjne i częściowo symbolem 2-MNUII. Obszar działki nr 1338/7 w części oznaczonej symbolem 2-MNUII stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane
z działalnością ogrodniczą.

Czynsz dzierżawny dla  działki 1338/7   wynosi  - 28,00 zł. brutto rocznie, płatny z góry do 30 września każdego roku.

- część działki o pow. 18 m2 z działki nr 1242/6 położonej w Baborowie przy ul. Raciborskiej z przeznaczeniem pod garaż, wg ewidencji gruntów stanowiąca grunty zabudowane i zurbanizowane – tereny mieszkaniowe, grunty orne kl. III a zapisanej w KW Nr OP1G/00021222/2.

Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony symbolem 5-MWI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Po części działka nr 1242/6 objęta jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. i poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego : Teren zlokalizowany na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1242/6 , oznaczony jest symbolem 15 BA-RI i zgodnie ze „Studium” stanowi tereny rolnicze- adaptacja  stanu istniejącego. Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 BA-RI: Obejmuje grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Czynsz dzierżawny dla w/w części działki  wynosi  - 9,00 zł. brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia każdego miesiąca.

Zmiana wysokości podatku VAT  i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza  Gminy Baborów powoduje  zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni  tj.  do dnia 7 lutego 2017r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl.

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 17-01-2017 11:10
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 23-01-2017 09:06
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 17-01-2017
 • Ilość wyświetleń: 540
 • Link do strony: http://baborow.pl/2859/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_na_terenie_baborowa_dz_nr_1747_1746_13387_czesc_z_dz_nr_12426.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 17-01-2017 11:10
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 23-01-2017 09:06
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 17-01-2017
 • Ilość wyświetleń: 540
 • Link do strony: http://baborow.pl/2859/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_na_terenie_baborowa_dz_nr_1747_1746_13387_czesc_z_dz_nr_12426.html
 • Data publikacji: 17-01-2017 11:10 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 23-01-2017 09:06 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 17-01-2017
 • Ilość wyświetleń: 540
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  23-01-2017, godz. 09:06:02
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  17-01-2017, godz. 11:16:55
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  17-01-2017, godz. 11:14:48
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  17-01-2017, godz. 11:14:29
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  17-01-2017, godz. 11:14:24
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  17-01-2017, godz. 11:13:34
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  17-01-2017, godz. 11:10:28
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl