Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Aktualizacja Programu Rozwoju Lokalnego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW


Burmistrz Gminy informuje mieszkańców miasta i gminy Baborów, że zgodnie z Programem Rozwoju Lokalnego Gminy Baborów przystąpiono do aktualizacji w/w programu. Program jest dokumentem niezbędnym do ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Procedura przyjmowania projektów umożliwiających pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) wymaga, by do projektów realizowanych w ramach priorytetu 3 „rozwój lokalny” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dołączyć Program Rozwoju Lokalnego. Gmina Baborów opracowała powyższy dokument w czerwcu br. Jest on dostępny na stronie internetowej Urzędu. Postulaty i wnioski mogą składać przedstawiciele społeczności lokalnej, radni, stowarzyszenia, ponad to Urząd Miejski w Baboowie zwraca się z prośbą do:

  • podmiotów gospodarczych,

  • przedsiębiorców,

  • organizacji pozarządowych,

  • wspólnot mieszkaniowych,

  • oraz innych potencjalnych inwestorów

zamierzających w latach 2004-2006 (lub perspektywicznie do 2013) rozpocząć inwestycje na terenie miasta Baborów o zgłaszanie projektów w formie propozycji do Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Baborów. Niezbędnym jest określenie charakteru inwestycji i przewidywanego harmonogramu. Podmioty, których inwestycje nie zostaną ujęte w w/w Programie mogą mieć problemy z uzyskaniem środków z funduszy europejskich.


Propozycje proszę składać wyłącznie na specjalnie przygotowanych formularzach w sekretariacie Urzędu lub wysyłając na adres:

Urząd Miejski w Baborowie
ul.Dąbrowszczaków 2a
48-120 Baborów
e-mail: um@baborow.pl


Formularze dostępne są w sekretariacie Urzędu lub na stronie internetowej. Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod nr tel. 4869005 wew 33

Opublikował(a):  Data publikacji: 10-11-2004 15:58