Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE UPRAWNIONE PODMIOTY W 2006 R.

Burmistrz Gminy Baborów ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2006 roku.


Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz.873), art.23.ust.1 pkt.1 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.Przepisy wprowadzające-ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DZ.Nr 96 poz.874, Nr 202 poz.1956, Nr 202 poz.1958, Nr 228 poz.2262), uchwały Nr XIX-150/ 04Rady Miejskiej z dnia 10.12.2004r w sprawie programu współpracy gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie w roku 2006.

I Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
1.Prowadzenie szkolenia sportowego w okresie 01.01.2006 do 31.12.2006, członków stowarzyszeń sportowych działających na terenie gminy Baborów w następujących dyscyplinach sportowych:

1.piłka nożna (miasto Baborów)
-grupa szkoleniowa trampkarze
-grupa szkoleniowa juniorzy
-grupa szkoleniowa seniorzy

2.piłka nożna (sołectwa gminy Baborów)

3.piłka siatkowa
4.badminton
5.tenis stołowy
i upowszechnianie tych dyscyplin sportowych wśród mieszkańców gminy.

2.Wysokość dotacji
 

 

Dyscyplina sportowa
Dotacja 2004
Dotacja 2005
piłka nożna (Baborów), w tym:
-trampkarze
-juniorzy
-seniorzy
17.800 zł
2100 zł
3700 zł
12000 zł
20.100zł
2160 zł
4480zł
13460 zł
piłka nożna sołectwa GminyBaborów
65000 zł
63950 zł
piłka siatkowa
9000 zł
9100 zł
Badminton
4600 zł
4700 zł
tenis stołowy
600 zł
600 zł

3.Cele zadania:
a)propagowanie wśród mieszkańców gminy Baborów aktywności ruchowej dla
zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego
b) szkolenie prowadzące do podniesienia wyników sportowych przez członków
zrzeszonych w organizacjach realizujących zadania gminy z zakresu kultury
fizycznej i sportu
b)wskazanie alternatywnych form wypoczynku i rekreacji mieszkańcom gminy
Baborów

4.Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania:
a) prowadzenie zajęć treningowych i rekreacyjno-ruchowych
b) organizacja i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego
c)organizacja i udział w innych zawodach i turniejach sportowych nie mających
charakteru współzawodnictwa sportowego

5.Wydatki,które mogą być pokrywane z dotacji:
a) delegacje sędziowskie wg obowiązujących stawek
b) koszty transportu:
do 3 zł brutto za 1km, w przypadku wynajmowania środka transportu
lista kosztów dojazdu, (max.15 osób na liście), koszty dojazdów wg stawek PKS
c) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do wykonania zadania
d) bieżące utrzymanie obiektów sportowych
d)wynagrodzenie szkoleniowców (pod warunkiem posiadania uprawnień
instruktorskich lub trenerskich w danej dyscyplinie sportowej):
-max.8 godz./tygodniowo
-max.10 zł brutto/godz.
wynagrodzenie roczne szkoleniowców nie może przekroczyć 1,5-krotności
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok
f) opłaty licencyjne i startowe
g) badania lekarskie
h) ubezpieczenia zawodników
i) zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania:
-zakup środków czystości
-zakup napojów
-zakup środków medycznych
-zakup wyżywienia dla uczestników realizowanego zadania
j) wynajem obiektów sportowych w przypadku nie posiadania własnej bazy sportowej
k) nagrody rzeczowe
l) obsługę księgową prowadzonego zadania

6.Podmiot ubiegający się o dotację na realizację zadania powinien spełniać następujące warunki:
a) posiadać tytuł prawny lub uprawnienie do korzystania z bazy materialnej niezbędnej do wykonania zadania
b)   posiadać dwuletnie doświadczenie w realizacji zadania
c) posiadać rejestrację i prowadzić działalność sportową na terenie gminy Baborów
d) złożyć w wyznaczonym terminie ofertę stanowiącą załącznik do niniejszego
ogłoszenia
e)prowadzić grupę szkoleniową (zgodnie ze złożonym wnioskiem) w sezonie
2005/2006 na terenie gminy Baborów
f) złożyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe za I półrocze 2005 r.
g) złożyć potwierdzone przez właściwy Związek Sportowy listy zawodników oraz
kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia trenerskie lub instruktorskie
szkoleniowców
Brak dokumentów dotyczących w/w punktu skutkuje automatycznym odrzuceniem przedstawionej oferty.

7.Kryteria stosowane przez Komisję przy wyborze oferty:
A)ocena wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji
w poprzednim okresie do 25 pkt.
B) wysokość środków własnych zaangażowanych do wykonania zadania
(dotyczy również pracy wolontariuszy) określonych w konkursie do 25 pkt.
C)ocena przedstawionej kalkulacji kosztów do 30 pkt.
D) ocena możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową do 20 pkt.

Komisja Konkursowa ma prawo odrzucić ofertę jeżeli ta nie osiągnie minimalnej wartości 30 punktów.

8.Składanie ofert:
Kompletne oferty należy złożyć do dnia 19.12.2005 r.  w sekretariacie Urzędu Miejskiego do godz.14.00.  Złożone oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową  w Urzędzie Miejskim dnia 20.12.2005 r.

Obowiązujący formularz oferty jest do pobrania GZOKiS ul.Rynek 17 pokój nr 12, II piętro. Dodatkowych informacji udziela Hanusek Grzegorz tel. 4036940.

8.Postanowienia końcowe.
Komisja Konkursowa zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych zadaniach.
Umowa na realizacje zadania zleconego zawarta zostanie z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu .

Opublikował(a):  Data publikacji: 21-11-2005 09:39