Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60.000 EURO

 

Nazwa Zamawiającego

Gmina Baborów

Adres Zamawiającego

Urząd Miejski w Baborowie 48-120 Baborów

ul. Dąbrowszczaków 2a

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 euro

Przedmiot zamówienia

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

Termin realizacji

Od 15 sierpnia 2006r. do 30 czerwca 2012r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena – 100 %


Wadium

10.000 zł

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.

Za SIWZ pobiera się opłatę w wysokości 20,00 zł.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

1. Wiesław Kozyra – Sekretarz Gminy tel. 077/4036929

e-mail :

2. Janina Mróz - Skarbnik Gminy tel. 077/4036976

e-mail:

3. Irena Jałowiecka – Inspektor ds. finansowych

e- mail :

Miejsce i termin składania ofert

Siedziba Zamawiającego – Sekretariat I piętro, pok. Nr 13 -

w terminie do 20 lipca 2006r. godz. 1000 .

Miejsce i termin otwarcia ofert

Siedziba Zamawiającego – Sala Narad I piętro, pok. Nr 18 – termin: 20 lipca 2006r. godz. 1030.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

2. Załączą do oferty dokumenty wymienione w SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania Oferentów i udzielone odpowiedzi

Zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
(data modyfikacji 7 lipca 2006)

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-07-2006 15:41