Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/1 w Rakowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z dnia14 grudnia 2016 r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

 - nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 418/1 o pow. 0,0827 ha, obręb Raków, KW OP1G/00021229/1. Wg ewidencji gruntów działka nr 418/1 stanowi grunty orne (RIIIa). Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca 2011 r. teren położony na obszarze sołectwa Raków obejmujący działkę nr 418/1 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 418/1 oznaczony jest symbolem 5RA-WSI i stanowi tereny wód powierzchniowych śródlądowych stojących.

Przeznaczenie podstawowe:

Tereny wód powierzchniowych śródlądowych stojących obejmujące zbiorniki wodne wraz z otuliną.

Dopuszczenie:

 • Urządzenia wodne, melioracji wodnej, przeciwpowodziowe, przeciwpożarowe,
 • Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 • Obiekty mostowe,
 • Urządzenia rekreacyjno-sportowe.

 Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na zagospodarowanie nieruchomości przyległej, na rzecz właściciela  sąsiedniej nieruchomości.                                                                                 

 Wartość nieruchomości 6 625,00 zł.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Na zbywanej działce znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej stanowiąca własność Gminy Baborów  i nowy nabywca  nieruchomości wyraża zgodę  na  każdorazowe wejście na działkę odpowiednich służb w celu przeprowadzania konserwacji, modernizacji i naprawy sieci przez  zarządcę sieci.

 Z dniem 24 kwietnia 2017 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 3 kwietnia 2017 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

Burmistrz Gminy Baborów

        Elżbieta Kielska

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 13-03-2017 13:37
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 13-03-2017 13:38
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 13-03-2017
 • Ilość wyświetleń: 393
 • Link do strony: http://baborow.pl/2905/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazydzialka_nr_4181_w_rakowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 13-03-2017 13:37
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 13-03-2017 13:38
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 13-03-2017
 • Ilość wyświetleń: 393
 • Link do strony: http://baborow.pl/2905/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazydzialka_nr_4181_w_rakowie.html
 • Data publikacji: 13-03-2017 13:37 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 13-03-2017 13:38 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 13-03-2017
 • Ilość wyświetleń: 393
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  13-03-2017, godz. 13:38:10
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  13-03-2017, godz. 13:37:30
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl