OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

UNI.6733.1.2017                                                               Baborów, dnia 20 marca 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.)
w związku z art.  49 oraz  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2016 poz.23).

 

Burmistrz Gminy Baborów

 

z a w i a d a m i a

 

że na wniosek  Pana Włodzimierza Naumczyka, ul Skłodowskiej 4, 48-100 Głubczyce
(na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy Baborów) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pn:

 

„Oświetlenie uliczne- rozbudowa istniejącego oświetlenia”

 

 

lokalizacja inwestycji     działki nr 384/3 i 180, w jednostce ewidencyjnej Baborów,

                                          w obrębie ewidencyjnym Czerwonków.

 

                                              

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17,
tel. 077/4036934, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie i Czerwonkowie.

 

 

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone

po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 • Opublikował: Adrian Medyński, data publikacji: 20-03-2017 14:49
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Magdalena Ludorowska
 • Data wytworzenia: 20-03-2017
 • Ilość wyświetleń: 375
 • Link do strony: http://baborow.pl/2915/obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania_w_sprawie_decyzji_nr_uni673312017_o_ustalenie_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego.html
 • Opublikował: Adrian Medyński, data publikacji: 20-03-2017 14:49
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Magdalena Ludorowska
 • Data wytworzenia: 20-03-2017
 • Ilość wyświetleń: 375
 • Link do strony: http://baborow.pl/2915/obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania_w_sprawie_decyzji_nr_uni673312017_o_ustalenie_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego.html
 • Data publikacji: 20-03-2017 14:49 przez: Adrian Medyński
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Magdalena Ludorowska
 • Data wytworzenia: 20-03-2017
 • Ilość wyświetleń: 375
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl