Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PŁASKOWYŻ DOBREJ ZIEMI”

Specjalista ds. administracyjno-biurowych

 

Wymagania konieczne

Wymagania pożądane

1.Wykształcenie : co najmniej średnie

1. Kierunki: ekonomiczny, administracyjny

2. Znajomość obsługi komputera; Word, Exel, PowerPoint, Internet

3. Doświadczenie zawodowe: 6 m-cy

2. Umiejętność tworzenia dokumentów, prowadzenia danych

3. Zatrudnienie lub staż na stanowisku w JST

4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

4.Znajomość zagadnień wynikających z PROW 2007-2013 i podejścia LEADER w stopniu pozwalającym na profesjonalną obsługę organów LGD i beneficjentów

5. Dobry stan zdrowia

5.Zameldowanie na obszarze LGD

 

Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:

1.CV,

2. List motywacyjny,

3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje konieczne,

4. Dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie

5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.),

7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym pełnienie obowiązków.

Na podstawie złożonych ofert, w terminie do 14 dni od daty zakończenia naboru, Komisja Rekrutacyjna powołana przez Zarząd przeprowadzi ocenę formalną i merytoryczną złożonej dokumentacji. Osoby spełniające wszystkie wymogi będą w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która zostanie przeprowadzona w siedzibie LGD i zdecyduje o wyborze kandydata. 

Zakres obowiązków i odpowiedzialności służbowej na stanowisku
Specjalisty ds. administracyjno-biurowych Biura LGD 

 • Przyjmowanie, rejestrowanie i rozdzielanie korespondencji wpływającej do Biura Stowarzyszenia,

 • Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych.

 • Prowadzenie teczek akt zgodnie z ich wykazem rzeczowym,

 • Obsługa kancelaryjna Biura

 • Przygotowywanie i obsługa posiedzeń Zarządu i Rady

 • Przygotowywanie projektów uchwał, sporządzanie protokołów i sprawozdań.

 • Prowadzenie ewidencji uchwał Zarządu Stowarzyszenia i uchwał Rady Programowej i Walnego Zebrania Członków,

 • Prowadzenie archiwum Stowarzyszenia,

 • Prowadzenie spraw związanych z techniczną realizacją projektów stanowiących przedmiot działalności Stowarzyszenia.

 • Systematyczne kontakty z instytucjami zarządzającymi programami pomocowymi,

 • Załatwianie spraw związanych z bhp,

 • Obsługa posiedzeń organów Stowarzyszenia

 • Udział w sporządzaniu inwentaryzacji majątku Stowarzyszenia,

 • Przestrzeganie Ustawy o zamówieniach publicznych i Ustawy o ochronie danych osobowych.

 • Sumienne i terminowe wykonywanie zadań w ramach pracy Biura, jak również zachowanie tajemnicy służbowej.

 • Pełnienie zastępstwa: w sprawach Stowarzyszenia pod nieobecność: Specjalisty ds. monitoringu i promocji

 • Prowadzenie innych spraw wynikających z potrzeb funkcjonowania Biura LGD oraz wykonywanie bieżących poleceń przełożonego nie wynikających z zakresu zadań i czynności.

 • Na zajmowanym stanowisku pracownik ponosi odpowiedzialność służbową za terminowe oraz prawidłowe pod względem merytoryczno-formalno-prawnym załatwianie spraw i wykonywanie poleceń.

 • Jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej w myśl art.211 Kodeksu Pracy.

 • W ramach wykonywanych czynności pracownik zobowiązany jest do prowadzenia teczek korespondencyjnych wg rzeczowego wykazu akt i zgodnie z instrukcją kancelaryjną

 • Na zajmowanym stanowisku pracownik zostaje podporządkowany Kierownikowi Biura Stowarzyszenia LGD.

 

 Zarząd Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

„Płaskowyż Dobrej Ziemi”

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 26-02-2010 10:16