Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - na terenie Gminy Baborów

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 poz.2147) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości :

-  działka nr 526/1  o pow. 0,1008 ha  położona w Suchej Psinie z przeznaczeniem pod uprawy rolne   zapisana w Księdze Wieczystej  Nr OP1G/00021228/4.

Według ewidencji gruntów działka  stanowi pastwiska trwałe II kl. (PS )

Czynsz dzierżawny dla w/w działki  wynosi  - 14,00 zł. brutto rocznie, płatny z góry do 30 września danego roku.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Działka nr 526/1 w Suchej Psinie oznaczona symbolem 3SP-MNUII stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej.

Przeznaczenie podstawowe dla terenu 3SP-MNUII: Zabudowa mieszkaniowo- usługowa obejmująca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. Funkcja usługowa obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, rekreacji, sportu, biura, gabinety. Ustala się możliwość rozbudowy obiektów obejmujących piekarnie, obiekty dla potrzeb usług weterynaryjnych, zakłady kominiarskie, stolarnie w granicach zainwestowanej działki.

-  część działki o  pow. 0,0120 ha  z działki nr 1401/17 o pow. 0,2508 ha położonej

w Baborowie przy ul. Głubczyckiej z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy zapisanej

w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2.

Według ewidencji gruntów działka stanowi inne tereny zabudowane (Bi).

Czynsz dzierżawny dla w/w działki  wynosi  - 18,00 zł. brutto rocznie, płatny z góry do

30 września danego roku.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Działka nr 1407/17 oznaczona symbolem 7-MWII stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

Dopuszcza się: usług, handlu, rzemiosła, biura, gabinety w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place dla ruchu pojazdów, zieleń urządzoną, obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia sportu i rekreacji, garaże z uwzględnieniem wymogów, budynki gospodarcze, rozbudowę istniejących usług związanych z obsługą pojazdów mechanicznych.

Działka nr 1401/17 znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

- działka nr 446/1 o pow. 0,1260 ha  położona w Baborowie  przy ul. Powstańców z przeznaczeniem pod uprawy rolne  zapisana w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2.

Według ewidencji gruntów działka stanowi łąki trwałe (Ł)  i grunty orne (R).  

Czynsz dzierżawny dla w/w działki  wynosi  - 23,00 zł. brutto rocznie, płatny z góry do
30 września danego roku.

Działka nr 446/1 oznaczona symbolem 13BA-RI, stanowi tereny rolnicze

Przeznaczenie podstawowe dla powyższych terenów o symbolu 13BA-RI

Grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Zmiana wysokości podatku VAT  i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza  Gminy Baborów powoduje  zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni  tj.  do dnia 4 maja  2017r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl

 

 

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 13-04-2017 08:14
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 13-04-2017 08:15
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 13-04-2017
 • Ilość wyświetleń: 770
 • Link do strony: http://baborow.pl/2965/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_na_terenie_gminy_baborow.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 13-04-2017 08:14
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 13-04-2017 08:15
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 13-04-2017
 • Ilość wyświetleń: 770
 • Link do strony: http://baborow.pl/2965/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_na_terenie_gminy_baborow.html
 • Data publikacji: 13-04-2017 08:14 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 13-04-2017 08:15 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 13-04-2017
 • Ilość wyświetleń: 770
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  13-04-2017, godz. 08:15:22
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  13-04-2017, godz. 08:14:56
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  13-04-2017, godz. 08:14:01
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl