Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 374 w Czerwonkowie

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z dnia 14 grudnia 2016 r.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r. )

 w dniu 12 maja 2017 r.

OGŁASZA I USTNY PRZETARG OGRANICZONY

na sprzedaż działki nr 374 o pow. 0,0400 ha, zapisanej w KW OP1G/00021231/8, obręb Czerwonków. Wg ewidencji gruntów działka nr 374 stanowi drogi (dr). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Boguchwałów, Sucha Psina, Czerwonków i Dzielów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr VI-56/15 z dnia 19 maja 2015 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1467, poniższa działka ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: teren obejmujący działkę nr 374 w Czerwonkowie oznaczony jest symbolem RR.

Przeznaczenie podstawowe dla terenu - RR:

 1. podstawowe – uprawy rolne,
 2. dopuszczalne – użytki zielone, zabudowa rolnicza. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.780,00 zł. Wadium wynosi 280,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 roku o godz. 9:15 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie. Z uwagi na fakt, iż nieruchomość stanowi drogę dojazdową do pól, przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich:

- działki nr 74;

- działki nr 75;

- działki nr 76;

- działki nr 346;

- działki nr 347/1;

- działki nr 348/2;

- działki nr 348/1;

- działki nr 93.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w Urzędzie Miejskim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  wpłacenie  wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz.15.30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr  05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 12 czerwca 2017 r.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 13 czerwca 2017 r. Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

                                                                                          Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                           mgr Elżbieta Kielska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 12-05-2017 09:41
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 12-05-2017 09:41
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 12-05-2017
 • Ilość wyświetleń: 498
 • Link do strony: http://baborow.pl/2998/ogloszenie_o_i_przetargu_ustnym_ograniczonym_na_sprzedaz_dzialki_nr_374_w_czerwonkowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 12-05-2017 09:41
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 12-05-2017 09:41
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 12-05-2017
 • Ilość wyświetleń: 498
 • Link do strony: http://baborow.pl/2998/ogloszenie_o_i_przetargu_ustnym_ograniczonym_na_sprzedaz_dzialki_nr_374_w_czerwonkowie.html
 • Data publikacji: 12-05-2017 09:41 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 12-05-2017 09:41 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 12-05-2017
 • Ilość wyświetleń: 498
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  12-05-2017, godz. 09:41:34
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  12-05-2017, godz. 09:41:19
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl