Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

BURMISTRZ E. KIELSKA ROZPOCZĘŁA URZĘDOWANIE

W kolejnych punktach porządku obrad dokonano wyboru przewodni-czących stałych komisji Rady Miejskiej oraz ich członków. W skład Komisji Rewizyjnej weszli radni: Jan Jasion, Janusz Nasieniak, Marek Szwagrzyk, Witold Waliduda i Cezary Wanat (głosowanie: 13 za, 1 wstrzymujący się).
Przewodniczącym komisji został J. Jasion. Do Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego zgłosili swój akces wszyscy radni,a przewo-dniczącymi tych komisji zostały Magdalena Knapik i Jadwiga Kowalczykowska wiceprzewodniczą-cymi  natomiast Janusz Nasieniak i Joanna Nowak. Rada decyzję tę podjęła jednogłośnie.
Następnie powołano doraźną Komisję Statutową w składzie: K. Dolipski, M. Knapik i J. Tomczyk. Celem działań tej komisji będzie przygotowanie zmian do Statutu Gminy związanych z propozycją likwidacji Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (oszczędności na kosztach funkcjonowania rady). Zadania tej komisji ma przejąć Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
W związku z zapowiedziami wyborczymi Burmistrz E. Kielska w kolejnym punkcie obrad poprosiła Radę o obniżenie wynagrodzenia. Rada ustaliła:
Wynagrodzenie zasadnicze         4200 zł       (było 4940 zł)
Dodatek funkcyjny                    1400 zł       (było 1700 zł)
Dodatek specjalny                     1120 zł       (było 1328 zł)
Razem wynagrodzenie nowego Burmistrza jest niższe o 1248 zł od poprzedniego. Decyzję w tej sprawie Rada Miejska przyjęła jednogłośnie. Tak samo zresztą, jak następną dotyczącą diet i ryczałtów radnych-ustalono:     
Ryczałt Przewodniczącego     -  600 zł    Rady Miejskiej     (było 900 zł)
Ryczałt Wiceprzewodniczącego - 350 zł  Rady Miejskiej     (było 500 zł)
Dieta radnego za udział w sesji i komisjach Rady 100 zł (było 140 zł)
Dieta Przewodniczącego Komisji 130 zł (było 190 zł) Miesięczna dieta Sołtysów i Przewodniczących Zarządu Osiedli 70 zł (było 100 zł). W ten sposób, szukając oszczędności, radni zeszli z kosztów utrzymania Rady Miejskiej o 30% (około 28 tysięcy zł). Rada Miejska podjęła również jednogłośnie uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego z okręgu wyborczego nr 2 w związku z objęciem urzędu Burmistrza gminy Baborów przez Elżbietę Kielską.
Ustalono termin wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Komisji Oświaty na 15.12.2010,  na której omówiono budżet gminy na rok 2011 przygotowany przez poprzedniego Burmistrza.
Na zakończenie Przewodniczący RM Krystian Dolipski podziękował byłemu Burmistrzowi E. Wadze za ośmioletnie piastowanie swojego stanowiska.
                                                                                                                                        Cezary Wanat

Opublikował(a):  Data publikacji: 23-12-2010 09:26