Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU

I. NAZWY ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH

NA WSPARCIE REALIZACJĘ ZADANIA.

1.Udział klubów sportowych w rozgrywkach piłki nożnej w klasie rozgrywkowej trampkarzy prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Nożnej lub jednostki mu podległe .

   (maksymalna kwota wsparcia 2.200 zł)

2.Udział klubów sportowych w rozgrywkach piłki nożnej w klasie „A” juniorów prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Nożnej lub jednostki mu podległe.

    (maksymalna kwota wsparcia 3.000 zł)

3.Udział klubów sportowych w rozgrywkach piłki nożnej w II lidze wojewódzkiej juniorów prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Nożnej lub jednostki mu podległe.

    (maksymalna kwota wsparcia 7.200 zł)

4.Udział klubów sportowych w rozgrywkach piłki nożnej w klasie „C” seniorów prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Nożnej lub jednostki mu podległe.

    (maksymalna kwota wsparcia 5900 zł)

5.Udział klubów sportowych w rozgrywkach piłki nożnej w klasie „B” seniorów prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Nożnej lub jednostki mu podległe.

    (maksymalna kwota wsparcia 11.900 zł)

6.Udział klubów sportowych w rozgrywkach piłki nożnej w klasie „A” seniorów prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Nożnej lub jednostki mu podległe.

    (maksymalna kwota wsparcia 17.600 zł)

7.Udział klubów sportowych w rozgrywkach piłki siatkowej w klasie wojewódzkiej juniorów prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Siatkowej lub jednostki mu podległe.

    ( maksymalna kwota wsparcia 4.400 zł)

8.Udział klubów sportowych w rozgrywkach piłki siatkowej w III lidze prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Siatkowej lub jednostki mu podległe.

    ( maksymalna kwota wsparcia 6.600 zł)

9.Udział klubów sportowych w rozgrywkach badmintona prowadzonych przez Opolski Związek Badmintona lub jednostki mu podległe.

    ( maksymalna kwota wsparcia 3.600 zł)

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA WSPARCIA :

 1) Merytoryczna wartość oferty i jej zgodność z celami zadania.

2) Wysokość środków własnych, w tym pracy wolontariuszy, zadeklarowanych w realizację zadania na podstawie podpisanych umów.

3) Prawidłowe i terminowe rozliczenie dotacji otrzymanych z budżetu Gminy Baborów na realizację zadań publicznych w roku 2007.

4) Ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta przy uwzględnieniu jego doświadczenia, realności wykonania zadania, posiadanych zasobów ludzkich i bazy materialnej.

III. WYDATKI, KTÓRE MOGĄ BYĆ POKRYWANE DOTACJI

1. Delegacje sędziowskie wg obowiązujących stawek w danej dyscyplinie sportu

2. Koszty transportu

  - do 3,5 zł brutto za 1 km , w przypadku wynajmowania środków transportu

  - lista kosztów dojazdu (max. 15 osób na liście ), koszt dojazdu
    wg.. PKS w danym okresie rozliczeniowym

3. Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do wykonania zadania

4. Bieżące utrzymanie obiektów sportowych

5. Wynagrodzenie szkoleniowców (pod warunkiem posiadania uprawnień instruktorskich 
lub trenerskich w danej dyscyplinie sportu

    - max. 8 godz./tygodniowo
- max. 10 zł brutto/godz.

Wynagrodzenie roczne szkoleniowców nie może przekroczyć 1,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego za poprzedni rok

6. Opłaty licencjacie i startowe

7. Badania lekarskie

8.Ubezpieczenie zawodników

9. Zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania:

        - zakup środków czystości
        - zakup środków medycznych
        - zakup napojów

10 Wynajem obiektów sportowych w przypadku nie posiadania  własnej bazy sportowej

11 Obsługę księgową prowadzonego zadania

IV. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT.

1) Oferty należy złożyć w Gminnym Zespole Oświaty, Kultury i Sportu w Baborowie ul. Rynek 17, pokój nr 2 (parter) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 lutego 2008 r.

2) Wzór oferty jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 7 grudnia 2005 r (Dz.U.z 2005 r nr 264 poz.2207) Oferty złożone na innych drukach, niekompletne, niepoprawnie wypełnione lub złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Druki ofert można pobrać w Gminnym Zespole Oświaty, Kultury i Sportu w Baborowie ul. Rynek 17, pokój nr 12 (II piętro).

3) Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji czy też inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy

- wykaz osób reprezentujących klub sportowy

- potwierdzone przez właściwy Związek Sportowy listy  zawodników biorących udział we współzawodnictwie sportowym

- potwierdzoną przez organ kontrolny informację o prawidłowym rozliczeniu dotacji przyznanych w roku 2007 ( nie dotyczy klubów, które nie korzystały z dotacji pochodzących z budżetu Gminy w roku 2007)

- kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia trenerskie lub  instruktorskie szkoleniowców z ich pisemną zgodą na podjęcie pracy

- tytuł prawny lub uprawnienie do korzystania z bazy materialnej niezbędnej do wykonania zadania


V. TERMIN I TRYB WYBORU OFERT

1.W celu oceny złożonych ofert powołuje się Komisję w składzie:
    - Bogumiła Czekańska
    - Tomasz Krupa
    - Grzegorz Hanusek
która zaopiniuje złożone oferty w terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. Komisja ma prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień związanych ze złożoną ofertą.

2.Po zapoznaniu się z opinią Komisji, Burmistrz Gminy Baborów udziela dotacji na wsparcie zadań publicznych w zakresie sportu kwalifikowanego dokonując wyboru wniosków najlepiej służących realizacji zadania w terminie do 7 dni od dnia otrzymania opinii .

3.Decyzja Burmistrza Gminy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VI. PODSTAWA UDZIELENIA WSPARCIA FINANSOWEGO

1.Podstawą udzielenia wsparcia finansowego jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Baborów , a klubem sportowym .

2.Umowa na realizację zadania zawarta zostanie z oferentem w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia jej do realizacji przez Burmistrza Gminy.

Wykaz podmiotów i wysokość przyznanych im środków zamieszczony zostanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie, Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu w Baborowie oraz na stronie internetowej Urzędu www.baborow.pl oraz www.gzokis-baborow.pl .

Opublikował(a):  Data publikacji: 31-01-2008 11:48